Gemeentehuis gesloten wegens het coronavirus: wat te doen met de terinzagelegging van ontwerpbesluiten?

Gemeentehuis gesloten wegens het coronavirus: wat te doen met de terinzagelegging van ontwerpbesluiten?

In verband met het coronavirus zijn veel gemeentehuizen in Nederland gesloten of uitsluitend geopend voor spoedgevallen. Ondertussen verstrijken de termijnen van de ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplannen. Hoe moet hiermee worden omgegaan?

Terinzagelegging

Bestuursorganen moeten een ontwerpbestemmingsplan inclusief de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken ter inzage leggen (artikel 3:8 lid 1 Wro jo. 3:11 Awb). Gedurende de terinzagelegging kunnen zienswijzen worden ingediend. Voor de terinzagelegging geldt het volgende:

 • het ontwerpbestemmingsplan dient in beginsel in papier aanwezig te zijn op het gemeentehuis;
 • het is mogelijk dat een ontwerpbestemmingsplan digitaal op het gemeentehuis kan worden ingezien, eventueel met behulp van een gemeenteambtenaar (ABRvS, 31 juli 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2612);
 • het uitsluitend digitaal beschikbaar stellen van een ontwerpbestemmingsplan is onvoldoende (artikel 2:14 Awb).

Formeel gebrek?

Wat nu te doen als het gemeentehuis is gesloten en de termijn van terinzagelegging nog niet voorbij is? In beginsel is sprake van een formeel gebrek indien het ontwerpbestemmingsplan niet zes weken ter inzage wordt gelegd. Uit een uitspraak van de Afdeling van 12 augustus 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:2592) blijkt dat met name aan de laatste dag van de wettelijke termijn belangrijke betekenis wordt toegekend. In verband met het coronavirus is het nu nog onduidelijk wanneer de gemeentehuizen weer toegankelijk zijn. Niet in alle gevallen zullen de ontwerpbestemmingsplan op de laatste dag van de termijn kunnen worden ingezien op het gemeentehuis.

Kan het gebrek worden gepasseerd met artikel 6:22 Awb?

De vraag is of het formele gebrek van het schenden van de terinzagelegging kan worden gepasseerd met artikel 6:22 van de Awb. Dat artikel houdt in dat een besluit waartegen bezwaar is gemaakt of beroep is ingesteld, ondanks schending van een geschreven of ongeschreven rechtsregel of algemeen rechtsbeginsel, in stand kan worden gelaten indien aannemelijk is dat de belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld.

In uitspraken van de Afdeling van 30 oktober 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:1739) en 2 augustus 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2071) oordeelt de Afdeling dat een termijn van terinzagelegging van vijf weken kan worden gepasseerd met artikel 6:22 van de Awb, nu daardoor aannemelijk is dat belanghebbenden niet in hun belangen zijn geschaad. In de uitspraak van 2 augustus 2017 overwoog de Afdeling het volgende:

“27.3. De Afdeling ziet evenwel aanleiding om dit gebrek te passeren met toepassing van artikel 6:22 van de Awb. Daartoe overweegt de Afdeling dat [appellant sub 8] niet is benadeeld nu hij tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht over het ontwerpplan. Niet aannemelijk is dat andere belanghebbenden vanwege de gebrekkige terinzagelegging zijn benadeeld. Hierbij neemt de Afdeling in aanmerking dat de raad kennis heeft gegeven van het ontwerpplan, het ontwerpplan en de daarbij behorende stukken in ieder geval vijf weken in te zien waren op het gemeentehuis en aangenomen mag worden dat deze eventuele andere belanghebbenden een zienswijze naar voren zouden hebben gebracht waarin zou zijn gewezen op het niet kunnen inzien van het ontwerpplan gedurende de gehele termijn van terinzagelegging, dan wel dat zij beroep zouden hebben ingesteld indien zij in zoverre bezwaren zouden hebben gehad.”

Kortom, een gebrek in de terinzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan lijkt niet per definitie de vernietiging van het bestemmingsplan tot gevolg te hebben indien:

 • een ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken minimaal vijf weken op het gemeentehuis kan worden geraadpleegd;
 • van de zakelijke inhoud van het ontwerpbestemmingsplan kennis is gegeven in nieuws-, huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze;
 • én in de kennisgeving wordt vermeld:
  • waar en wanneer de stukken ter inzage zullen liggen;
  • wie in de gelegenheid worden gesteld om zienswijzen naar voren te brengen;
  • op welke wijze dit kan geschieden.

Advies aan gemeenten en initiatiefnemers

Indien een ontwerpbestemmingsplan of -besluit niet minimaal vijf weken in papieren versie of digitaal in het gemeentehuis is te raadplegen, dan is het raadzaam om het ontwerp opnieuw ter inzage te leggen indien het gemeentehuis weer toegankelijk is voor publiek. Is deze tijd er niet? Dan zou de termijn van terinzagelegging na ‘pauzering’ wellicht kunnen worden hervat, maar vooralsnog is niet duidelijk of dit juridisch kan.

Advies aan eventuele indieners van zienswijzen

Indieners van zienswijzen raden wij aan om in ieder geval binnen zes weken na terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze in te dienen om een eventuele discussie over de ontvankelijkheid te voorkomen.


Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Onze advocaten Richard de Laat en Dennis Reijnders constateerden dat vooralsnog in de maatregelen en de…
25 september 2022

Nieuwe regelgeving verhuur woonruimte

In het Programma Betaalbaar Wonen van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een aantal nieuwe maatregelen uiteengezet. De aanleiding daarvan vloeit voort uit de schaarste en gestegen prijzen van huizen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van een…
23 augustus 2022

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert