Filiaalvergelijking bij berekening omzetschade ingeval historische gegevens ontbreken

Indien een verzoek om nadeelcompensatie wordt gedaan, waarbij (mede) om een vergoeding wordt gevraagd van omzetschade, rust op de aanvrager tevens ondernemer de plicht aan te tonen wat de omzet zou zijn geweest in het geval de schadeoorzaak zich niet zou hebben voorgedaan. In de regel dient de aanvrager dan de historische (omzet)gegevens van de betreffende onderneming te verstrekken. Wat te doen indien deze gegevens ontbreken?

Bij besluit van 20 mei 1999 heeft de gemeenteraad van de gemeente Den Haag aan aanvrager krachtens de Verordening Nadeelcompensatie Souterrain Grote Marktstraat/Kalvermarkt nadeelcompensatie toegekend. Aanvrager maakt tegen dit besluit bezwaar, dat deels gegrond en deels ongegrond wordt verklaard, zodat hij in beroep gaat bij de rechtbank te ‘s – Gravenhage, die het beroep ongegrond verklaart. Tegen deze uitspraak stelt aanvrager dan ook hoger beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling).

De Afdeling overweegt daarop dat, zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 5 september 2001 in zaak nr. 200004867/1, BR 2002, blz. 877), in het geval voldoende historische gegevens ontbreken, de omzetschade wordt berekend aan de hand van een filiaalvergelijking, waarbij omzetontwikkelingen van andere vestigingen van de onderneming een hulpmiddel zijn.

LJN AI0251, zaak nr. 200204377/1, Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 23 juli 2003


Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Onze advocaten Richard de Laat en Dennis Reijnders constateerden dat vooralsnog in de maatregelen en de…
25 september 2022

Nieuwe regelgeving verhuur woonruimte

In het Programma Betaalbaar Wonen van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een aantal nieuwe maatregelen uiteengezet. De aanleiding daarvan vloeit voort uit de schaarste en gestegen prijzen van huizen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van een…
23 augustus 2022

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert