0%

Latest update: 20 Sep 2022

Privacy Policy

Rechtsgronden en doelen

De Advocaten van Van Riet B.V., gevestigd aan de Euclideslaan 201 te Utrecht en haar medewerkers (hierna: “wij” of “AvvR”) verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig. Dat doen wij onder meer:

  • om onze dienstverlening aan cliënten te kunnen bieden, waaronder is begrepen het behandelen van dossiers voor de rechtbanken, zoals faillissementen en surseances van betaling;

  • voor aan onze dienstverlening verbonden doeleinden, waaronder het voeren van administratie, werven en selecteren van personeel, beheer van ICT-systemen, beveiliging, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken of klachten;

  • voor marketing- en communicatiedoelen, waaronder het kunnen tonen en beheren van deze website, het verzenden van nieuwsbrieven en het organiseren van bijeenkomsten.

De verwerking vindt plaats op de grondslagen van het sluiten, uitvoeren en beëindigen van overeenkomsten met u, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van ons, onze cliënten en anderen. Voor het plaatsen van cookies, het verzenden van nieuwsbrieven, whitepapers en het versturen van uitnodigingen voor bijeenkomsten en het plaatsen van cookies vragen wij uw toestemming. Op elk moment kunt u een verleende toestemming inzien, wijzigen of intrekken door een e-mail aan ons te sturen: info@avvr.nl. Wij helpen u graag verder.

Verwerkers namens AvvR

Tenzij dat noodzakelijk is ten behoeve van een van de doelen op grond waarvan wij persoonsgegevens verwerken, delen wij persoonsgegevens niet met anderen. Als wij anderen inschakelen om persoonsgegevens namens ons te verwerken, dan sluiten wij in alle gevallen een verwerkersovereenkomst opdat de door ons gewenste zorgvuldigheid zoveel mogelijk geborgd wordt. Een voorbeeld van wanneer wij persoonsgegevens noodzakelijkerwijs delen is bijvoorbeeld wanneer wij een deurwaarder inschakelen, een gerechtelijke procedure starten, een transactie begeleiden of persoonsgegevens aan onze ICT-dienstverlener verstrekken ten behoeve van opslag van die gegevens.

Categorieën persoonsgegevens

Indien de betrokkene een natuurlijk persoon is, dan kunnen wij onder andere titel, naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en geboortedatum verwerken, alsook andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een van de hiervoor genoemde doelen. Indien de betrokkene een natuurlijk persoon is in dienst van een rechtspersoon, dan kunnen wij naast de genoemde categorieën persoonsgegevens onder andere ook functie en bedrijfsnaam verwerken. Deze categorieën van persoonsgegevens kunnen wij verkrijgen omdat u deze zelf aan ons hebt doorgegeven, of omdat wij deze in lijn met onze verwerkingsdoelen van derden hebben verkregen of uit openbare bronnen. Voor alle categorieën persoonsgegevens geldt dat wij deze niet langer bewaren dan noodzakelijk is op grond van het doel ten behoeve waarvan wij de persoonsgegevens verwerken. De persoonsgegevens die wij verwerken worden door ons in beginsel niet doorgegeven buiten de Europese Unie. Indien dat in incidentele gevallen wel gebeurt, zal dat uitsluitend met een partij kunnen zijn die deelneemt aan Privacy Shield.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die door websites gebruikt kunnen worden om een website beter of efficiënter aan u te kunnen tonen. Specifiek voor onze website avvr.nl geldt dat u op twee manieren het plaatsen van cookies kunt verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. U kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. U kunt ook onderaan deze pagina een eventueel verleende toestemming intrekken. Onderaan deze pagina ziet u ook welk type cookies wij precies plaatsen en een beschrijving van die cookies.

Uw rechten

U kunt ons te allen tijde verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens te verschaffen. Daarnaast hebt u het recht om wijziging of aanvulling te verzoeken, bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens of delen daarvan of om te verzoeken bepaalde persoonsgegevens te verwijderen. In sommige gevallen kan het zijn dat wij een verzoek geheel of ten dele moeten weigeren. Indien dat het geval zou zijn, vermelden wij altijd de grondslag van die weigering. Denk bijvoorbeeld aan een geheimhoudingsplicht die een advocaat uit hoofde van zijn of haar beroep heeft. Voor zover wij persoonsgegevens op basis van verkregen toestemming verwerken, geldt dat u deze toestemming te allen tijde kunt intrekken. Indien u meent dat wij waar het uw persoonsgegevens betreft niet of niet volledig voldoen aan de wettelijke en andere eisen die op AvvR van toepassing zijn, dan staat het u altijd vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard hopen wij dat u ons eerst op de hoogte stelt, alvorens u aldaar een klacht indient: stuur in dat geval een e-mail naar info@avvr.nl. Wij helpen u graag verder.

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen of te wijzigen door publicatie op onze website avvr.nl. Controleer daarom regelmatig of dit privacybeleid gewijzigd is.