Een niet aangenomen besluit is ook een besluit

LJN AW2504, Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 18 april 2006 – De bouwer van een nieuwbouw appartementencomplex gaat na de splitsing huurverplichtingen aan met een telecomprovider voor de plaatsing van een zendmast op het dak. Enkele bewoners zijn daartegen en wensen, dat de VvE handhavend optreedt omdat naar hun mening de huurovereenkomst niet geldig is. Het daarvoor vereiste meerderheidsbesluit wordt niet aangenomen door de ALV. Vervolgens wordt op grond van artikel 5:130 BW om vernietiging van dat besluit verzocht, gepaard gaand met een vervangende machtiging ex artikel 5:121 BW.

Allereerst stelt het hof vast, dat een niet aangenomen besluit ook een besluit van de VvE is, waarvan vernietiging verlangd kan worden. Er is mij één uitspraak bekend, waarin de kantonrechter beschikte, dat een niet aangenomen besluit geen besluit is omdat het geen rechtsgevolgen heeft. Wat niet als besluit geldt, kan ook niet ter vernietiging worden voorgelegd, zo luidde dan de redenering. Dat doet het hof hier mijns inziens terecht niet: ook een weigering om een besluit te nemen heeft gevolgen voor de minderheid die vóór stemt: namelijk dat niet gebeurt wat zij graag willen of wat zou moeten gebeuren. Het hof gaat hier zelfs nog een stap verder door te oordelen, dat het besluit om een voorstel (geformuleerd in agendapunt 6) buiten behandeling te laten, in dit geval op één lijn moet worden gesteld met de afwijzing van dat voorstel, nu het resultaat hetzelfde is.

Vervolgens oordeelt het hof, dat het besluit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid als onaanvaardbaar te beschouwen is, waarop vernietiging plaatsvindt. Met de vernietiging van het afgewezen besluit, is echter niet gegeven, dat de VvE vervolgens wel zal handhaven. Om die reden wordt tegelijkertijd een vervangende machtiging ex artikel 5:121 BW verleend aan de appartementsgerechtigden om namens de vereniging aan de kantonrechter de vraag voor te leggen of de huurovereenkomst met betrekking tot de op het dak geplaatste zendmast, rechtsgeldig is tot stand gekomen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.


Failliet of niet? Hoe werkt een schuldeisersakkoord via de WHOA?

De WHOA In 2020 zijn circa 3900 faillissementen uitgesproken. In 2019 waren dit er 4776. Ter vergelijking: in 2009, het eerste volledige jaar van de kredietcrisis, zijn er ruim 11.000 faillissementen uitgesproken.[1] Ondanks dat het aantal faillissementen in 2020 historisch…
07 januari 2021

Whitepaper Ontslag statutair bestuurder

Een statutair bestuurder is arbeidsrechtelijk gezien geen gewone werknemer, als hij al werknemer is. De statutair bestuurder heeft een bijzondere rechtspositie die zich op het snijvlak van het arbeidsrecht en het vennootschapsrecht bevindt. Zo geldt voor een statutair bestuurder bijvoorbeeld…
22 september 2020

Whitepaper wijzigingen stichtingenrecht

De overheid vindt het belangrijk dat een professionaliseringsslag plaatsvindt bij verenigingen en stichtingen en heeft daarom de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Door middel daarvan worden de wettelijke bepalingen voor stichtingen ingrijpend gewijzigd en aangevuld. Deels worden daarmee als…
08 december 2020

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert