Een niet aangenomen besluit is ook een besluit

LJN AW2504, Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 18 april 2006 – De bouwer van een nieuwbouw appartementencomplex gaat na de splitsing huurverplichtingen aan met een telecomprovider voor de plaatsing van een zendmast op het dak. Enkele bewoners zijn daartegen en wensen, dat de VvE handhavend optreedt omdat naar hun mening de huurovereenkomst niet geldig is. Het daarvoor vereiste meerderheidsbesluit wordt niet aangenomen door de ALV. Vervolgens wordt op grond van artikel 5:130 BW om vernietiging van dat besluit verzocht, gepaard gaand met een vervangende machtiging ex artikel 5:121 BW.

Allereerst stelt het hof vast, dat een niet aangenomen besluit ook een besluit van de VvE is, waarvan vernietiging verlangd kan worden. Er is mij één uitspraak bekend, waarin de kantonrechter beschikte, dat een niet aangenomen besluit geen besluit is omdat het geen rechtsgevolgen heeft. Wat niet als besluit geldt, kan ook niet ter vernietiging worden voorgelegd, zo luidde dan de redenering. Dat doet het hof hier mijns inziens terecht niet: ook een weigering om een besluit te nemen heeft gevolgen voor de minderheid die vóór stemt: namelijk dat niet gebeurt wat zij graag willen of wat zou moeten gebeuren. Het hof gaat hier zelfs nog een stap verder door te oordelen, dat het besluit om een voorstel (geformuleerd in agendapunt 6) buiten behandeling te laten, in dit geval op één lijn moet worden gesteld met de afwijzing van dat voorstel, nu het resultaat hetzelfde is.

Vervolgens oordeelt het hof, dat het besluit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid als onaanvaardbaar te beschouwen is, waarop vernietiging plaatsvindt. Met de vernietiging van het afgewezen besluit, is echter niet gegeven, dat de VvE vervolgens wel zal handhaven. Om die reden wordt tegelijkertijd een vervangende machtiging ex artikel 5:121 BW verleend aan de appartementsgerechtigden om namens de vereniging aan de kantonrechter de vraag voor te leggen of de huurovereenkomst met betrekking tot de op het dak geplaatste zendmast, rechtsgeldig is tot stand gekomen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.


Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Het einde van de grondentrechter, maar voor welke zaken?

Sinds het Varkens in Nood-arrest van het Europese Hof van Justitie[1] wordt er ook in de Nederlandse rechtspraak een discussie gevoerd over de verruimde toegang tot de rechter. Deze discussie heeft zich onder andere gericht op (het verlaten van) de…
15 juni 2022

Hebben gemeenten een vinger in de pap bij de bouw van sociale huurwoningen?

De woningmarkt loopt over. Het aantal inwoners stijgt en door de oorlog in Oekraïne stijgt ook het aantal vluchtelingen in Nederland. Er bestaan lange wachtlijsten. Op het nieuws is regelmatig te zien dat asielzoekers hebben moeten slapen op stoelen in…

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert