Uitleg splitsingsakte: handhaving bij op- en aanbouwen

Wie een appartement met dakterras of tuin heeft, zal al snel de neiging hebben dat naar eigen believen te willen inrichten. Doorgaans levert dat geen probleem op, maar het gebruik van privé gedeelten en de inrichting daarvan wordt wel geregeld…

Hoge Raad wijzigt omvang mededelingsplicht van de verkoper terzake bijzondere lasten en beperkingen

De Hoge Raad ECLI:NL:HR:2015:159 komt terug van zijn eerdere arrest d.d. 27 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN9072 (Bos/Smeenk), waarin de Hoge Raad een uitleg gaf over de mededelingsplicht van de verkoper ex. artikel 7:15 lid 1 BW.  Achtergrond  Artikel 7:15 lid 1 BW…

V&D opnieuw veroordeeld tot betaling huur

Opnieuw heeft de voorzieningenrechter in kort geding (Rechtbank Oost-Brabant | 8 april 2015 | ECLI:NL:RBOBR:2015:2001) geoordeeld dat V&D haar verplichtingen dient na te komen en dat eenzijdige wijzigingen in contractuele afspraken onder de gegeven omstandigheden niet zijn toegestaan. Eerder heeft…

Kennisontbijt voor de VvE beheerder

In samenwerking met VGM NL , de landelijke brancheorganisatie voor vastgoedbeheerders, organiseert De Advocaten van Van Riet op 21 en 30 april 2015 de interactieve bijeenkomst ‘Kennisontbijt voor de VvE beheerder’. Tijdens deze bijeenkomst komen tal van juridische kwesties aan…

Nieuw ROZ-model kantoorruimte

Recent heeft de Raad voor Onroerende zaken (ROZ) haar nieuwe model huurovereenkomst met bijbehorende Algemene Bepalingen voor kantoorruimte en andere ruimte in de zin van artikel 7:230a BW gepresenteerd. De vorige versie dateerde uit 2003. Het nieuwe model versie 2015…
03 maart 2015

VvE: recht op inzage administratie niet absoluut

Op grond van de meeste modelreglementen is het bestuur verplicht aan iedere eigenaar alle inlichtingen te verstrekken betreffende de administratie welke de eigenaar mocht verlangen. Verder is het bestuur verplicht die eigenaar op zijn verzoek inzage te verstrekken van alle…

Algemene verklaring van geen bedenkingen is niet toegestaan

De gemeenteraad moet een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) verlenen, indien sprake is van een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van een bestemmingsplan of beheersverordening als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c jo. artikel 2.12 lid 1 onder a…
05 november 2014

Verlaging contractuele beëindigingsvergoeding in verband met slechte financiële situatie van werkgever en flexwerking Wet Normering Topinkomens

In het artikel van 17 september 2014 (Maximering ontbindingsvergoeding statutair bestuurder vanwege reflexwerking Wet Normering Topinkomens en Wet werk en zekerheid), werd u reeds geïnformeerd over het feit, dat de Kantonrechter bij het vaststellen van een beëindigingsvergoeding rekening houdt met…

Recht op vrije advocaatkeuze? De stand van zaken tot nu toe.

Eerder besprak ik het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 7 november 2013 waarin ter beantwoording van prejudiciële vragen van de Hoge Raad is bepaald dat een rechtsbijstandverzekeraar aan de verzekerde altijd een vrije advocaatkeuze…