Buitengerechtelijke incassokosten in uw algemene voorwaarden: Let op uw saeck!

Buitengerechtelijke incassokosten in uw algemene voorwaarden: Let op uw saeck!

Afgelopen maand heeft de Eerste Kamer een voor de incassopraktijk belangrijk wetsvoorstel aangenomen: het wetsvoorstel voor de buitengerechtelijke incassokosten. Zoals ik al eerder schreef*, wordt met deze wet voornamelijk beoogd consumenten te beschermen tegen al te hoge incassokosten. Ten opzichte van het wetsvoorstel dat ik in mijn vorige publicatie heb besproken, zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Een tipje van de sluier licht ik alvast op: u kunt voordeel behalen door goede algemene voorwaarden!

In de wet wordt vastgelegd dat de minister door middel van een zogenoemde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), de hoogte van de incassotarieven kan bepalen. Bij de wet is tevens direct een AMvB gevoegd, waarin aan de hand van een staffel wordt bepaald welke incassokosten maximaal in rekening kunnen worden gebracht.

De staffel ziet er als volgt uit (Hoogte vordering/Max. percentage/Max. incassokosten (totaal):

  • Tot € 2.500,00 / 15% / € 375
  • Over de volgende € 2.500,00  / 10% / € 625
  • Over de volgende € 5.000,00 / 5% / € 875
  • Over de volgende € 190.000,00 / 1% / € 2.775
  • Over het meerdere / 0,05% / € 6.775

In de staffel is een maximumbedrag opgenomen van € 6.775,00. Hoe hoog de vordering ook mag zijn, de incassokosten kunnen – in beginsel – nooit hoger zijn dan dit bedrag. Tevens is een minimumbedrag opgenomen van € 40,00: dat bedrag zijn wanbetalers altijd verschuldigd, ongeacht de hoogte van de vordering.

Het is de bedoeling dat de wet per 1 juli as. intreedt: alle geldvorderingen die na 1 juli ontstaan, vallen dan ook onder deze regeling.

Verplichte aanmaning bij consumenten

Als de schuldenaar een consument is, kunnen de incassokosten pas worden gevorderd, nadat hij eerst schriftelijk is aangemaand tot betaling en hem daarin een aanvullende betaaltermijn van 14 dagen is gegeven. Pas daarna kunnen de incassokosten worden gevorderd. Oftewel: als in de overeenkomst een betaaltermijn van 30 dagen is opgenomen, kunnen (bij een aanmaning op de 31e dag) pas na tenminste 44 dagen buitengerechtelijke incassokosten worden gevorderd. Dat betekent dat de consument, óók als hij in verzuim is, nog niet direct gehouden is de incassokosten te vergoeden. Als de schuldenaar geen consument is, is de aanmaning niet verplicht en zijn de incassokosten direct na het vervallen van de afgesproken betaaltermijn verschuldigd.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel werden slechts wettelijke incassokosten voorgeschreven voor vorderingen tot € 25.000,00; vorderingen die dat bedrag overstegen, vielen niet onder het voorstel. In de nieuwe wet is dat echter losgelaten: daarin is bepaald dat álle geldvorderingen die voortvloeien uit een overeenkomst, onder deze wet vallen. De wet is niet van toepassing op vorderingen tot vergoeding van schade. Dat komt doordat de hoogte van de schade vaak onduidelijk is. Alleen als partijen overeenstemming hebben bereikt over de hoogte van de schade, is de staffel ook op schadevergoedingsvorderingen van toepassing.

Praktijk

Voor de consument is de wet goed nieuws. Hij kan immers niet meer geconfronteerd worden met – afgezet tegen de hoogte van de vordering – aanzienlijke incassotarieven. Dat wordt versterkt door het feit dat de wet voor consumenten van ‘dwingend recht’ is: iedere afwijking, bijvoorbeeld in algemene voorwaarden, ten nadele van de consument, is in strijd met de wet en daardoor nietig.

Voor bedrijven en incassobureaus kleven er echter zowel voor- als nadelen aan de wet. Een groot voordeel is dat rechters de incassokosten, voor zover ze in lijn zijn met de staffel, niet meer kunnen afwijzen. Rechters wezen gevorderde incassokosten vaak af, omdat de eisers niet konden aantonen dat zij die kosten ook daadwerkelijk hadden gemaakt, naast de proceskosten. Dat mag nu niet meer: rechters dienen de wettelijke incassokosten altijd toe te wijzen, als dat in een procedure wordt geëist. Een belangrijk nadeel is wel dat de wettelijke incassokosten in veel gevallen niet kostendekkend zijn. Zeker bij relatief lagere vorderingen zijn de incassokosten vaak hoger dan de maximale incassokosten, bijvoorbeeld wanneer een incassobureau moet worden ingeschakeld.

Afwijking mogelijk in B2B-verhouding

Maar niet te snel getreurd: de wettelijke incassokosten zijn alleen van dwingend recht bij consumenten. Bij iedereen die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf (daaronder vallen ook eenmanszaken), kan worden afgeweken van de wettelijke regeling. Oftewel: in business-to-business verhoudingen kunt u nog steeds hogere incassokosten overeenkomen. Let er dan ook op dat u in uw algemene voorwaarden helder verwoordt dat de debiteur een hogere incassovergoeding verschuldigd is bij niet-tijdige betaling. Daarnaast dient u goed vast te leggen dat:

  • de algemene voorwaarden deel uitmaken van de overeenkomst (verwijs hiernaar in de offerte en de overeenkomst en vermeld de algemene voorwaarden op uw facturen), en
  • de debiteur kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden. Daarvoor dient u vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst de algemene voorwaarden te overhandigen aan de debiteur; tevens dient u de debiteur dan schriftelijk te laten verklaren dat hij de algemene voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst heeft ontvangen, daarvan kennis heeft genomen en daarmee instemt.

Alhoewel het voorgaande eenvoudig lijkt, zien wij in de praktijk dat dit maar al te snel fout gaat. Daardoor krijgt de schuldenaar de mogelijkheid de algemene voorwaarden te vernietigen, zodat hij alsnog niet gebonden is aan de voorwaarden. En dat betekent in dit geval dat de hogere incassokosten alsnog niet gevorderd kunnen worden. Oftewel: Ondernemer, let op uw saeck!


Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Onze advocaten Richard de Laat en Dennis Reijnders constateerden dat vooralsnog in de maatregelen en de…
25 september 2022

Nieuwe regelgeving verhuur woonruimte

In het Programma Betaalbaar Wonen van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een aantal nieuwe maatregelen uiteengezet. De aanleiding daarvan vloeit voort uit de schaarste en gestegen prijzen van huizen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van een…
23 augustus 2022

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert