Bestuursdwangbesluit richten aan VvE of individuele leden?

LJN: BR0759 Voorzieningenrechter Rechtbank ‘s-Gravenhage, sector bestuursrecht 22 juni 2011 – Wie moet de gemeente aanschrijven bij achterstallig onderhoud: de VvE of de individuele appartementseigenaren? Dat hangt af van de vraag aan welk gebouwdeel het achterstallig onderhoud zich voordoet. Hier was sprake van slechte balkons. Eerst schreef de gemeente de eigenaren individueel aan tot herstel. Die beslissing trok de gemeente later in, om vervolgens met een beroep op het Algemeen Reglement in kwestie (het splitsingsreglement) alsnog de VvE aan te schrijven. Een bewoner komt in bezwaar en beroep tegen beide beslissingen. De rechter oordeelt met een uitleg van de akte van splitsing in casu, dat de balkons behoren tot de constructieve delen van het gebouw en daarmee gemeenschappelijk zijn in de VvE. Nu op grond van artikel 8, derde lid, van het Algemeen Reglement de eigenaren en gebruikers verplicht zijn aan de vergadering van eigenaren de beslissing over te laten over het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw, heeft verweerder terecht de VvE aangeschreven.

Het beroep daartegen wordt ongegrond verklaard. Voor wat het waard is wordt de ongegrondverklaring van de beslissing op bezwaar tegen de intrekking van de individuele last onder dwangsom wél gegrond verklaard: de hoor- en adviescommissie oordeelde in de bezwaarfase namelijk tot niet-ontvankelijk verklaring, terwijl in de daarop gebaseerde de beslissing op bezwaar de bezwaren zonder nader motivering ongegrond werden verklaard. Dat levert strijd met het motiveringsbeginsel op; de rechtgevolgen van het overigens terechte besluit blijven evenwel in stand.

Klik hier voor de volledige uitspraak.


Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Onze advocaten Richard de Laat en Dennis Reijnders constateerden dat vooralsnog in de maatregelen en de…
25 september 2022

Nieuwe regelgeving verhuur woonruimte

In het Programma Betaalbaar Wonen van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een aantal nieuwe maatregelen uiteengezet. De aanleiding daarvan vloeit voort uit de schaarste en gestegen prijzen van huizen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van een…
23 augustus 2022

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert