Arbitraal beding geen bestendig gebruikelijk beding

Raad van Arbitrage voor de Bouw 17 december 2009, 29.919 – De aannemingsovereenkomsten waren niet duidelijk. Zowel de aannemer als de ontwikkelaar werden er in genoemd, zij het als een combinatie. De aannemer had de overeenkomsten echter niet (mede-)ondertekend en in de koopovereenkomsten, die los van de aannemingsovereenkomsten ondertekend waren, was niet op eenduidige wijze af te leiden dat sprake was van een gesplitste koop- en aannemingsovereenkomst en waarbij de koop met de ontwikkelaar gesloten was en de aanneming van werk met de aannemer.

De VvE sprak de aannemer én de ontwikkelaar aan op grond van de aannemingsovereenkomst en maakte arbitrage aanhangig bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Die kan echter niet vaststellen, dat de aannemer direct partij is bij de aannemingsovereenkomst. Als er geen overeenkomst is waar de VvE zich op kan beroepen, kan er evenmin een arbitraaal beding gelden tussen de VvE en de aannemer. Op die grond verklaart de Raad zich onbevoegd om van de zaak tegen de aannemer kennis te nemen.

Ook de vorderingen van de VvE op de ontwikkelaar worden niet inhoudelijk behandel door de Raad.  In of bij de aannenmingsovereenkomst zélf is namelijk evenmin een arbitraal beding overeengekomen. Het verweer van de VvE, dat een arbitraal beding een bestendig gebruikelijk beding is op grond waarvan de Raad haar bevoegdheid kan baseren, wordt verworpen. Een arbitraal beding is geen bestendig gebruikelijk beding. Er zijn verschillende arbitrale clausules denkbaar met verschillende regelingen  (AVA, UAV 1989, SWK, GIW) maar vaak geldt in het geheel geen regeling en is de gewone rechter bevoegd. Als er geen arbitraal beding is overeengekomen, dient de Raad zich onbevoegd te verklaren. Dat gebeurt dan ook in deze uitspraak. Dat laatste is geheel in lijn met artikel 1020 Rv waarin is bepaald dat partijen ‘bij overeenkomst’ geschillen aan arbitrage kunnen onderwerpen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.


Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Het einde van de grondentrechter, maar voor welke zaken?

Sinds het Varkens in Nood-arrest van het Europese Hof van Justitie[1] wordt er ook in de Nederlandse rechtspraak een discussie gevoerd over de verruimde toegang tot de rechter. Deze discussie heeft zich onder andere gericht op (het verlaten van) de…
15 juni 2022

Hebben gemeenten een vinger in de pap bij de bouw van sociale huurwoningen?

De woningmarkt loopt over. Het aantal inwoners stijgt en door de oorlog in Oekraïne stijgt ook het aantal vluchtelingen in Nederland. Er bestaan lange wachtlijsten. Op het nieuws is regelmatig te zien dat asielzoekers hebben moeten slapen op stoelen in…

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert