Algemene voorwaarden

1.Begrippen

1.1 De Advocaten van Van Riet B.V. (“AVVR”) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, die haar werkzaamheden onder de naam “De Advocaten van Van Riet” en “De Mediators van Van Riet” verricht en zich ten doel stelt de praktijk van advocaat of mediator uit te oefenen, één en ander in de meest ruime zin.

1.2 In deze algemene voorwaarden heeft het begrip “Diensten” de volgende betekenis: alle door AVVR aan een cliënt geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door AVVR ten behoeve van een cliënt verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van een cliënt worden verricht.

2. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij AVVR Diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Niet alleen AVVR, maar ook de advocaten en andere medewerkers die bij haar in dienst zijn en alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers van AVVR, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van AVVR hebben verlaten. De algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder(s) en aandeelhouders van AVVR.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten. Zij zijn in de Nederlandse, Engelse of Duitse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

3. Uitvoering Diensten

3.1 Alle opdrachten tot het verrichten van Diensten, beschouwt AVVR als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

3.2 Indien AVVR dit nuttig of noodzakelijk acht, is AVVR steeds bevoegd zich bij het verrichten van de Diensten te laten bijstaan door anderen, dan wel de Diensten of een deel ervan te laten uitvoeren door anderen.

4. Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid

4.1 Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die leidt tot aansprakelijkheid van AVVR, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in de betreffende zaak onder de door AVVR afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat AVVR in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.

4.2 Indien door of in verband met het verrichten van Diensten door AVVR of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor AVVR aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in de betreffende zaak onder de door AVVR afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat AVVR in verband met die verzekering draagt.

4.3 Indien en voorzover om welke reden ook geen uitkering krachtens genoemde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van € 50.000,00 of, indien het betaalde honorarium hoger is, tot het bedrag dat maximaal gelijk is aan het honorarium dat in de betreffende zaak waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit in rekening is gebracht, omzetbelasting daarin niet mee begrepen.

4.4 Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht door AVVR worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee beperken. AVVR gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat AVVR in het kader van haar gegeven opdrachten bevoegd is om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens cliënten te aanvaarden. Onder beperking van aansprakelijkheid wordt ook uitsluiting van aansprakelijkheid begrepen.

4.5 De cliënt van AVVR vrijwaart AVVR tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de cliënt verrichte werkzaamheden, tenzij een en ander het gevolg is van grove schuld of opzet van AVVR.

4.6 Indien de uitvoering van een opdracht van een cliënt meebrengt dat AVVR een buiten de Europese Unie gevestigde persoon inschakelt om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal AVVR niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon mochten worden gemaakt.

5. Honorering, kosten en betaling

5.1 Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd andersluidend beding, geschiedt de honorering van Diensten verleend door AVVR op basis van door AVVR vast te stellen uurtarieven, die door AVVR jaarlijks voor ieder van de aan het kantoor verbonden advocaten worden bepaald.

5.2 Het uurtarief kan worden vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht zijn gemoeid.

5.3 De tijd die door advocaten ten behoeve van de cliënt is besteed wordt op basis van het in artikel 5.1 en 5.2 vastgestelde uurtarief aan de cliënt in rekening gebracht, dit geldt ook voor de tijd gemoeid met reizen alsmede de tijd besteed aan het eerste (intake) gesprek. Naast het honorarium zal AVVR aan de cliënt een opslag in rekening brengen voor kantoorkosten. Het percentage van deze opslag wordt jaarlijks vastgesteld en wordt berekend over het bedrag van het honorarium.

5.4 Naast het honorarium en de opslag voor kantoorkosten zal AVVR verschotten en andere directe kosten die het verlenen van de Diensten met zich meebrengt aan de cliënt in rekening brengen. Dergelijke directe kosten zijn onder andere griffiekosten, kosten van gemachtigden of andere externe deskundigen, reis- en verblijfkosten, kosten van vertalingen, kosten van koeriersdiensten en kosten van langdurige internationale telefoongesprekken.

5.5 Voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van de Diensten leidt tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen, zal AVVR de cliënt tijdig informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

5.6 De verschuldigde honoraria, verschotten en andere door te belasten kosten worden door middel van tussentijdse declaraties aan de cliënt in rekening gebracht, welke declaraties in beginsel eens per maand worden opgemaakt. Dit laat overigens onverlet de mogelijkheid dat aan de cliënt op andere tijdstippen tussentijdse declaraties worden verstuurd voor reeds verrichte Diensten of gemaakte onkosten, alsmede de mogelijkheid dat de cliënt wordt verzocht een voorschot te voldoen in verband met honoraria en verschotten die hij verschuldigd zal worden, of onkosten die voor hem moeten worden gemaakt.

5.7 Eventueel betaalde voorschotten zullen worden verrekend met de einddeclaratie.

5.8 Declaraties, andere tussentijdse declaraties en einddeclaraties dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Voorschotdeclaraties dienen onverwijld te worden voldaan.

5.9 In het geval de opdracht tot het verrichten van Diensten door meerdere opdrachtgevers gezamenlijk aan AVVR is gegeven, is ieder van de opdrachtgevers voor het geheel aansprakelijk jegens AVVR voor alle bestaande en toekomstige verplichtingen uit hoofde van en/of voortvloeiend uit de opdracht.

5.10 Indien de cliënt een aan hem verzonden declaratie niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door de cliënt is AVVR gerechtigd alle ten behoeve van de cliënt te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens de cliënt schadeplichtig kan worden.

5.11 Ingeval van betalingsverzuim is de cliënt voorts een vertragingsrente verschuldigd over openstaande vorderingen van AVVR ad 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand moet worden gerekend.

5.12 Ingeval AVVR om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet-betaalde declaraties langs gerechtelijke weg te incasseren, is de cliënt, naast de verschuldigde hoofdsom en renten, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom en rente.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

6.1 Op de rechtsverhouding tussen AVVR en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing.

6.2 Ten behoeve van AVVR wordt bedongen dat de rechter te Utrecht bevoegd zal zijn van enig geschil dat tussen AVVR en een cliënt mocht ontstaan kennis te nemen, tenzij een andere sector kanton dan de Utrechtse bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

7. Klachten – en Geschillenregeling Advocatuur

7.1 AVVR neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van Diensten, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies, indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage.Wanneer AVVR er met behulp van haar interne klachtenregeling niet in slaagt eventuele klachten over Diensten met een cliënt tot een oplossing te brengen, dan kan de cliënt zijn klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

7.2 Ingevolge het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, dat kan worden opgevraagd bij de secretaris van de Geschillencommissie in Den Haag, is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over een geschil betreffende: a.de totstandkoming en/of uitvoering van een opdracht aan de advocaat; b.een vordering tot vergoeding van schade die, beoordeeld naar het moment van indiening, het bedrag van € 10.000,00 (inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting) niet te boven gaat of zal gaan, dan wel uitdrukkelijk tot dat bedrag beperkt is, waarbij schriftelijk afstand wordt gedaan van het meerdere; c.de hoogte en/of de incasso van één of meer door de advocaat aan de cliënt verzonden declaraties.

7.3 Indien op een geschil tussen AVVR en de cliënt de Klachten- en Geschillenregeling van toepassing is, geldt het bepaalde in artikel 6.2 van deze algemene voorwaarden in beginsel niet. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden behouden ook in geval van toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur echter onverkort hun werking.

8. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

8.1 De cliënt is ermee bekend en aanvaardt dat AVVR op grond van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme hierna te noemen: “Wwft”, alsmede de daarbij behorende besluiten, regelingen en richtsnoeren, verplicht is om in die regelgeving omschreven ongebruikelijke transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten

8.2 De cliënt is ermee bekend dat AVVR krachtens de Wwft verplicht kan zijn de cliënt te identificeren en de identificatie dient te verifiëren. De cliënt dient hieraan telkens en volledig medewerking te verlenen op de in de Wwft voorgeschreven wijze. AVVR zal de vereiste gegevens vastleggen en bewaren in overeenstemming met de Wwft.

8.3 De cliënt accepteert dat de informatieplicht uit hoofde van de Wwft prevaleert boven de geheimhoudingsplicht van AVVR en doet afstand van ieder recht AVVR strafrechtelijk, tuchtrechtelijk, civielrechtelijk of anderszins aan te spreken uit hoofde van het handelen van AVVR in overeenstemming met haar wettelijke verplichtingen.

9. Internet

9.1 Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de websites van AVVR, www.vanvanriet.nl en www.mediatorsvanvanriet.nl en worden voorts op aanvraag kosteloos toegezonden. De Advocaten van Van Riet en De Mediators van Van Riet zijn handelsnamen van De Advocaten van Van Riet B.V., statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30210506. Alle diensten en (andere) opdrachten worden verricht krachtens een overeenkomst, gesloten met De Advocaten van Van Riet B.V. Daarop zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Midden Nederland onder nummer 205/2014.