0%

Laatste update: 01 Jan 2024

Algemene Voorwaarden

1.          Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen door middel waarvan De Advocaten van Van Riet B.V. (hierna: “AVVR”) Diensten aanbiedt of levert, waaronder iedere aanbieding, in welke vorm dan ook, van Diensten van AVVR (“Aanbieding”) of iedere overeenkomst, in welke vorm dan ook, tussen AVVR en een cliënt (“Overeenkomst”) waarop AVVR deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. In deze algemene voorwaarden heeft het begrip “Diensten” de volgende betekenis: alle door AVVR aan een cliënt geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door AVVR ten behoeve van een cliënt verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een Aanbieding en/of Overeenkomst, waaronder mede begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van een cliënt worden verricht. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Niet alleen AVVR, maar ook de advocaten en andere medewerkers die bij haar in dienst zijn en alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers van AVVR, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij AVVR hebben verlaten. De Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de (middellijk) bestuurders en (middellijk) aandeelhouders van AVVR.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten voortvloeiend uit enige Aanbieding en/of Overeenkomst.

1.4 De Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse, Engelse of Duitse taal opgemaakt. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

1.5 De algemene voorwaarden van cliënt worden door AVVR uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bedingen die van de Algemene Voorwaarden afwijken zijn op een Aanbieding en/of Overeenkomst slechts van toepassing, indien en voor zover AVVR deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

1.6 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, een Aanbieding of Overeenkomst nietig of vernietigbaar is op grond van het toepasselijk Nederlands recht, zullen AVVR en cliënt met elkaar in overleg treden en een wel toegestane bepaling overeenkomen die zoveel mogelijk de strekking heeft van de oorspronkelijke bepaling. De door AVVR en cliënt overeengekomen bepaling zal alsdan worden geacht de oorspronkelijke bepaling te hebben vervangen. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden, Aanbieding of Overeenkomst blijven ongewijzigd van kracht.

1.7  In geval van strijdigheid tussen een bepaling in de Algemene Voorwaarden en een bepaling in een Aanbieding of een Overeenkomst, prevaleert de bepaling in de Aanbieding of de Overeenkomst. In geval van strijdigheid tussen een bepaling in de Aanbieding en een bepaling in een Overeenkomst, prevaleert de bepaling in de Overeenkomst.

 

2.          Uitvoering Diensten

2.1  Alle opdrachten tot het verrichten van Diensten (“Opdrachten”) zijn uitsluitend aan AVVR gegeven, dan wel worden geacht uitsluitend aan AVVR te zijn gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een Opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Dit beding en alle in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid (artikel 3) hebben tevens te gelden als derdenbedingen ten behoeve van de individuele advocaten die werkzaam zijn en/of waren bij AVVR.

2.2 Indien AVVR dit nuttig of noodzakelijk acht, is AVVR steeds bevoegd zich bij het verrichten van de Diensten te laten bijstaan door anderen, dan wel de Diensten of een deel ervan te laten uitvoeren door anderen.

2.3 AVVR neemt door aanvaarding van de Opdracht een inspanningsverbintenis op zich. AVVR staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

2.4 AVVR voert de Diensten uitsluitend uit ten behoeve van cliënt en derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

2.5 AVVR behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de Diensten te staken, indien zij meent dat haar Diensten worden misbruikt, daaronder mede begrepen dat de uitvoering van de Opdracht kan leiden tot het aanraden of verdedigen van een zaak die zij niet gerechtvaardigd acht.

2.6 AVVR zal het fysieke of digitale dossier gedurende vijf jaar na beëindiging van een Opdracht bewaren, waarna het dossier zal mogen worden vernietigd. AVVR is steeds bevoegd dossiers enkel op digitale wijze te bewaren.

 

3. Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid

3.1 Indien zich bij de uitvoering van een Opdracht een gebeurtenis voordoet die leidt tot aansprakelijkheid van AVVR, dan wel indien door of in verband met het verrichten van Diensten of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor AVVR aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in de betreffende zaak onder de door AVVR afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat AVVR in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.

3.2 Indien en voor zover om welke reden ook de verzekeraar niet tot uitkering mocht overgaan, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van € 25.000,-.

3.3 Indien het totaalbedrag dat is gefactureerd lager is dan € 25.000,- is de aansprakelijkheid van AVVR beperkt tot het totaalbedrag dat is gefactureerd voor de uitvoering van de Opdracht, indien en voor zover om welke reden ook de verzekeraar niet tot uitkering mocht overgaan.

3.4 De in dit artikel bedoelde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid of een opzettelijke tekortkoming van AVVR of haar advocaten,

3.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding een jaar na de dag waarop de cliënt bekend is geworden met de schade en de aansprakelijkheid van AVVR daarvoor. De vorderingen tot schadevergoeding vervallen niet, indien cliënt binnen de in de vorige zin bedoelde termijn van een jaar een rechtsvordering heeft ingesteld.

3.6 Het is mogelijk dat een derde in verband met de uitvoering van een Opdracht door AVVR wordt ingeschakeld. AVVR is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten die door deze derde mochten worden gemaakt, ongeacht of de derde zijn of haar aansprakelijkheid heeft beperkt dan wel heeft uitgesloten jegens AVVR.

3.7 De in artikelen 3.1 tot en met 3.5 neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook indien: (i) AVVR ten onrechte heeft geweigerd Diensten te verlenen en daaruit schade mocht voortvloeien; en (ii) AVVR aansprakelijk mocht zijn voor het niet-deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere systemen en/of zaken, etc., dan wel indien er sprake is van een inbreuk op de beveiliging van de door haar bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere systemen en/of zaken, behoudens opzet of grove schuld van AVVR.

 

4. Honorering, kosten en betaling

4.1 Tenzij door AVVR met cliënt andersluidende afspraken zijn gemaakt, worden de Diensten die AVVR verricht op basis van nacalculatie in rekening gebracht op basis van de geldende uurtarieven per gewerkt (deel van) uur, te vermeerderen met btw. Het individuele uurtarief is mede vastgesteld aan de hand van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert. Daarnaast zal AVVR de door haar gemaakte kosten in het kader van de uitvoering van de Diensten doorbelasten, zoals onder andere maar niet beperkt tot kosten voor het raadplegen van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster, griffiekosten, deurwaarderskosten, kosten van gemachtigden of andere externe deskundigen, reis- en verblijfkosten, kosten van vertalingen, kosten van koeriersdiensten en indien van toepassing btw en andere belastingen. Daarnaast is AVVR gerechtigd om een voorschot van cliënt te verlangen. Een voorschot dient per omgaande te worden betaald.

4.2 Het uurtarief kan door AVVR van tijd tot tijd worden aangepast, ook bij reeds verstrekte Aanbiedingen of reeds aangegane Overeenkomsten. AVVR doet dit in beginsel jaarlijks per 1 januari en voorts zo vaak als AVVR dat wenselijk acht. Indien cliënt een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zal geen aanpassing van het uurtarief plaatsvinden indien de aanpassing binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst door AVVR wordt doorgevoerd.

4.3 AVVR verstuurt in beginsel iedere maand een declaratie voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden kan AVVR ook met een lagere of hogere frequentie een declaratie toezenden.

4.4 AVVR is bevoegd tussentijds te declareren en kan een cliënt te allen tijde verzoeken een aanvullend voorschot te betalen.

4.5 Zolang het gevraagde voorschot niet is betaald, is AVVR gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens de cliënt schadeplichtig kan worden. Eventueel betaalde voorschotten zullen worden verrekend met de einddeclaratie.

4.6 Declaraties dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien de cliënt een aan hem verzonden declaratie niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van verzuim van cliënt is AVVR gerechtigd alle ten behoeve van de cliënt te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens de cliënt schadeplichtig kan worden.

4.7 In het geval de Opdracht door meerdere opdrachtgevers gezamenlijk aan AVVR is gegeven, is ieder van de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk jegens AVVR voor alle verplichtingen uit hoofde van en/of voortvloeiend uit de Opdracht.

4.8 Een eventuele vordering op AVVR mag door de cliënt niet worden verrekend dan wel worden opgeschort, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van AVVR.  

4.9 Een eventuele vordering op AVVR kan slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van AVVR worden overgedragen of verpand. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW.

 

5. Identificatie cliënt

5.1 AVVR is op grond van de op haar rustende wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van Terrorisme (“Wwft”), en gedragsregels, verplicht om de identiteit van de (uiteindelijk belanghebbende) van cliënt vast te stellen en de opgegeven identiteit te controleren. De cliënt dient hieraan telkens en volledig medewerking te verlenen op de in de wettelijk voorgeschreven wijze. AVVR zal de vereiste gegevens vastleggen en bewaren in overeenstemming met de op haar rustende wet- en regelgeving.

5.2 De cliënt aanvaardt dat AVVR pas kan starten met het uitvoeren van de Opdracht, nadat zij het onderzoek naar de identiteit van de (uiteindelijk belanghebbende) van cliënt volledig heeft afgerond.

5.3 De cliënt aanvaardt dat AVVR op grond van de Wwft verplicht is om ongebruikelijke transacties te melden aan de daarvoor ingestelde autoriteiten, waarbij het AVVR in voorkomend geval is verboden om cliënt te informeren over het (voornemen tot) het doen van deze melding. De cliënt accepteert dat de informatieplicht uit hoofde van de Wwft prevaleert boven de geheimhoudingsplicht van AVVR.

5.4 Indien AVVR constateert dat de informatie in het UBO-register over de uiteindelijk belanghebbende(n) van cliënt niet juist of niet volledig is, is AVVR verplicht om dit te melden aan de Kamer van Koophandel. Door AVVR de Opdracht te verstrekken, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en verleent hij voor zover nodig toestemming daartoe.

 

6. Persoonsgegevens

6.1  AVVR is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). AVVR gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens en heeft alle passende maatregelen genomen, zodat de bescherming van persoonsgegevens is gewaarborgd. Meer informatie is te vinden in het privacy beleid op de website van AVVR.

 

7. Wijziging van deze voorwaarden

7.1 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door AVVR worden gewijzigd of aangevuld. Over dergelijke wijzigingen of aanvullingen wordt de cliënt geïnformeerd.

7.2 De gewijzigde voorwaarden gaan niet eerder in dan een maand na publicatie op de website van AVVR en deponering daarvan bij de rechtbank te Utrecht.

 

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op de rechtsverhouding tussen AVVR en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur is uitgesloten.

8.2 Indien er onverhoopt een klacht in de zin van de interne klachtenregeling tussen AVVR en een cliënt mocht ontstaan, zullen partijen eerst de interne klachtenregeling van AVVR doorlopen. Deze klachtenregeling wordt op aanvraag kosteloos toegezonden.

8.3 Geschillen, waaronder begrepen klachten in de zin van de interne klachtenregeling die niet zijn opgelost na het doorlopen van de interne klachtenregeling, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, tenzij een andere kantonrechter dan de Utrechtse bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

Download Algemene voorwaarden