0%

Laatste update: 20 Sep 2022

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij De Advocaten van Van Riet B.V. (hierna: “AVVR”) Diensten aanbiedt of levert. In deze algemene voorwaarden heeft het begrip “Diensten” de volgende betekenis: alle door AVVR aan een cliënt geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door AVVR ten behoeve van een cliënt verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder mede begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van een cliënt worden verricht. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Niet alleen AVVR, maar ook de advocaten en andere medewerkers die bij haar in dienst zijn en alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers van AVVR, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van AVVR hebben verlaten. De algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de (middellijk) bestuurders en (middellijk) aandeelhouders van AVVR.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten. Zij zijn in de Nederlandse, Engelse of Duitse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

2. Uitvoering Diensten

2.1 Alle opdrachten tot het verrichten van Diensten zijn uitsluitend aan AVVR gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Dit beding en alle in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid (artikel 3) hebben tevens te gelden als derdenbedingen ten behoeve van de individuele advocaten die werkzaam zijn en/of waren bij AVVR.

2.2 Indien AVVR dit nuttig of noodzakelijk acht, is AVVR steeds bevoegd zich bij het verrichten van de Diensten te laten bijstaan door anderen, dan wel de Diensten of een deel ervan te laten uitvoeren door anderen.

2.3 AVVR neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. AVVR staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

3. Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid

3.1 Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die leidt tot aansprakelijkheid van AVVR, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in de betreffende zaak onder de door AVVR afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat AVVR in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.

3.2 Indien door of in verband met het verrichten van Diensten of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor AVVR aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in de betreffende zaak onder de door AVVR afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat AVVR in verband met die verzekering draagt.

3.3 Indien en voorzover om welke reden ook de verzekeraar niet tot uitkering mocht overgaan, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van € 25.000,00.

3.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding een jaar na de dag waarop de cliënt bekend is geworden met de schade en de aansprakelijkheid van AVVR daarvoor.

3.5 Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht door AVVR worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee beperken. AVVR is bevoegd in het kader van aan haar gegeven opdrachten een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens cliënten te aanvaarden. Onder beperking van aansprakelijkheid wordt ook uitsluiting van aansprakelijkheid begrepen. Het is voorts mogelijk dat aan AVVR verstrekte gegevens, waaronder begrepen persoonsgegevens, door AVVR en/of door AVVR ingeschakelde derden worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. De cliënt verleent bij voorbaat toestemming voor deze gegevensverwerking.

3.6 Indien de uitvoering van een opdracht van een cliënt meebrengt dat AVVR een derde inschakelt om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal AVVR niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze derde mochten worden gemaakt.

3.7 De in artikelen 3.1 tot en met 3.6 neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook indien AVVR aansprakelijk mocht zijn voor het niet-deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere systemen en/of zaken, etc., behoudens opzet of grove schuld van AVVR.

3.8 In geval gegevens van de cliënt en/of derden, door welke oorzaak dan ook, direct en/of indirect via AVVR openbaar mochten worden, dan gelden de in artikelen 3.1 tot en met 3.6 neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen eveneens, behoudens opzet of grove schuld van AVVR. Indien de cliënt vermoedt dat een datalek of een dergelijke openbaarmaking van gegevens mogelijk is, dan wel indien de cliënt vaststelt dat een datalek of dergelijke openbaarmaking heeft plaatsgevonden, is de cliënt gehouden zo spoedig mogelijk melding daarvan bij AVVR te doen vergezeld van alle bij de cliënt bekende informatie over het datalek of de openbaarmaking, zodat waar mogelijk maatregelen kunnen worden getroffen.

3.9 Een eventuele vordering op AVVR kan door de cliënt niet worden verrekend, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van AVVR.

3.10 Een eventuele vordering op AVVR kan slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van AVVR worden overgedragen of verpand. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW.

4. Honorering, kosten en betaling

4.1 De tijd die door advocaten ten behoeve van de cliënt is besteed wordt op basis van het uurtarief aan de cliënt in rekening gebracht. Dit geldt ook voor de tijd gemoeid met reizen alsmede de tijd besteed aan het eerste (intake) gesprek.

4.2 Het uurtarief kan worden vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht zijn gemoeid.

4.3 Naast het honorarium zal AVVR directe kosten die het verlenen van de Diensten met zich meebrengt aan de cliënt in rekening brengen. Dergelijke directe kosten zijn onder andere maar niet beperkt tot kosten voor het raadplegen van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster, griffiekosten, deurwaarderskosten, kosten van gemachtigden of andere externe deskundigen, reis- en verblijfkosten, kosten van vertalingen, kosten van koeriersdiensten en indien van toepassing btw en andere belastingen.

4.4 AVVR is bevoegd tussentijds te declareren en kan een cliënt te allen tijde verzoeken een (aanvullend) voorschot te betalen. Een voorschot dient per omgaande te worden betaald. Zolang het gevraagde voorschot niet is betaald, is AVVR gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens de cliënt schadeplichtig kan worden.

4.5 Eventueel betaalde voorschotten zullen worden verrekend met de einddeclaratie.

4.6 Declaraties dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

4.7 In het geval de opdracht tot het verrichten van Diensten door meerdere opdrachtgevers gezamenlijk aan AVVR is gegeven, is ieder van de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk jegens AVVR voor alle verplichtingen uit hoofde van en/of voortvloeiend uit de opdracht.

4.8 Indien de cliënt een aan hem verzonden declaratie niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door de cliënt is AVVR gerechtigd alle ten behoeve van de cliënt te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens de cliënt schadeplichtig kan worden.

5. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

5.1 De cliënt aanvaardt dat AVVR op grond van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: “Wwft”) verplicht is om ongebruikelijke transacties te melden aan de daarvoor ingestelde autoriteiten.

5.2 De cliënt is ermee bekend dat AVVR krachtens de Wwft verplicht kan zijn de cliënt te identificeren en de identificatie te verifiëren. De cliënt dient hieraan telkens en volledig medewerking te verlenen op de in de Wwft voorgeschreven wijze. AVVR zal de vereiste gegevens vastleggen en bewaren in overeenstemming met de Wwft.

5.3 De cliënt accepteert dat de informatieplicht uit hoofde van de Wwft prevaleert boven de geheimhoudingsplicht van AVVR.

6. Elektronische dossiers en archivering

6.1 AVVR kan besluiten het dossier voor de cliënt digitaal te voeren.

6.2 AVVR zal het fysieke of digitale dossier gedurende vijf jaar na beëindiging van een zaak bewaren, waarna het dossier zal mogen worden vernietigd. AVVR is steeds bevoegd dossiers enkel op digitale wijze te bewaren.

7. Wijziging van deze voorwaarden

7.1 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door AVVR worden gewijzigd of aangevuld. Over dergelijke wijzigingen of aanvullingen wordt de cliënt geïnformeerd.

7.2 De gewijzigde voorwaarden gaan niet eerder in dan een maand na publicatie op de website van AVVR en deponering daarvan bij de rechtbank te Utrecht.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op de rechtsverhouding tussen AVVR en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur is uitgesloten.

8.2 Indien er onverhoopt een geschil tussen AVVR en een cliënt mocht ontstaan, zullen partijen eerst de interne klachtenregeling van AVVR doorlopen. Deze klachtenregeling wordt op aanvraag kosteloos toegezonden. Geschillen zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, tenzij een andere kantonrechter dan de Utrechtse bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

De Advocaten van Van Riet is een handelsnaam van De Advocaten van Van Riet B.V., statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30210506. Alle diensten en (andere) opdrachten worden verricht krachtens een overeenkomst, gesloten met De Advocaten van Van Riet B.V. Daarop zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland onder nummer 115/2018.

Download algemene voorwaarden