Algemene verklaring van geen bedenkingen is niet toegestaan

Algemene verklaring van geen bedenkingen is niet toegestaan

De gemeenteraad moet een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) verlenen, indien sprake is van een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van een bestemmingsplan of beheersverordening als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c jo. artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3º Wabo (buitenplans afwijken bestemmingsplan met omgevingsvergunning). In artikel 6.5 lid 3 Bor is echter bepaald dat een vvgb niet vereist is voor daartoe door de gemeenteraad aangewezen categorieën van gevallen.

Op 27 augustus 2014 in zaak nr. 201310261/1/A1 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in een zaak waarbij een vvgb onderwerp van discussie was. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland had in die zaak een omgevingsvergunning verleend aan Bam Woningbouw Noord voor de verbouwing/uitbreiding van een woongebouw. Deze omgevingsvergunning was verleend zonder een verklaring van geen bedenkingen ex. artikel 6.5 lid 1 Bor, omdat de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland op 5 oktober 2010 het besluit had genomen dat indien artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3º Wabo wordt toegepast een vvgb in geen enkel geval vereist is.

Appellanten stelden dat het college niet bevoegd was om de omgevingsvergunning te verlenen, omdat de gemeenteraad niet had verklaard tegen het project geen bedenkingen te hebben. Het raadsbesluit van 5 oktober 2010 was volgens appellanten namelijk onverbindend wegens strijd met artikel 6.5 lid 3 Bor, omdat daarin geen categorieën van gevallen waren aangewezen waarin een vvgb niet vereist is.

De Afdeling heeft daarop overwogen dat een besluit dat een verklaring van geen bedenkingen nooit vereist is, niet kan worden aangemerkt als een aanwijzing van een categorie van gevallen als bedoeld in artikel 6.5 lid 3 Bor en zodoende onverbindend is. Daarnaast overweegt de Afdeling dat de bevoegdheid tot het maken van uitzonderingen als bedoeld in lid 3 van artikel 6.5 Bor naar zijn aard niet kan worden gebruikt om de hoofdregel, als neergelegd in lid 1, geheel te omzeilen.


Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Onze advocaten Richard de Laat en Dennis Reijnders constateerden dat vooralsnog in de maatregelen en de…
25 september 2022

Nieuwe regelgeving verhuur woonruimte

In het Programma Betaalbaar Wonen van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een aantal nieuwe maatregelen uiteengezet. De aanleiding daarvan vloeit voort uit de schaarste en gestegen prijzen van huizen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van een…
23 augustus 2022

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert