Afgifte geluidscertificaten geweigerd

LJN: BQ0516, Rechtbank ‘s-Gravenhage 7 april 2011 – In kort geding vordert de benedenbuurman van zijn bovenbuurman, dat hij afschriften verstrekt van alle documentatie waaruit blijkt hoe zijn harde vloer is gelegd en waaruit de ondervloer bestaat. De bovenbuurman was voorzitter van de VvE, maar heeft zich niet bemoeid met het onderzoek dat de VvE vooraf had ingesteld naar de toestand van de vloer. De VvE stelde in haar rapport na beoordeling van alle stukken van mening te zijn, dat de vloer voldeed aan de daaraan op grond van de akte van splitsing gestelde geluidsreducerende eisen. De benedenbuurman kreeg de onderliggende stukken echter niet ter inzage. Daarom vorderde hij in kort geding alsnog afgifte van die stukken. De voorzieningenrechter oordeelde , dat uit het onderzoek van de VvE volgt dat gedaagden bij het aanbrengen van de plavuizen voldaan hebben aan de normen voor het aanbrengen van geluidsisolatie, zodat er vooralsnog niet kan worden aangenomen dat er sprake is van ernstige geluidsoverlast. Dat de in de rapportage van de VvE getrokken conclusies ondeugdelijk waren is volgens de voorzieningenrechter niet aannemelijk gemaakt. Het moge zo zijn dat eisers zelf veel overlast ondervinden van de geluiden uit de woning van gedaagden, doch niet aannemelijk is geworden dat deze geluiden anders dienen te worden opgevat dan normale woongeluiden. Volgt afwijzing van het gevorderde.

Het heeft er de schijn van, dat een verzoek om een voorlopig deskundigenbericht ex artikel 194  e.v. Rv mogelijk meer resultaat zou hebben gehad voor de benedenbuurman. Voorwerp van een dergelijk verzoek is de benoeming van een onafhankelijke deskundige om geluidmetingen te verrichten. Immers, niemand heeft de vloer gemeten, want de conclusies van de VvE zijn kennelijk uitsluitend gebaseerd op gegevens die door de leverancier van de vloer zelf verstrekt zijn. Ook als deze gegevens bekend zijn, wijst de rechter een verzoek voorlopig deskundigenbericht doorgaans toe. Dat is slechts anders als op voorhand blijkt, dat verzoeker geen procesbelang kan hebben bij de uitkomsten van het onderzoek. Dat zou hier bijvoorbeeld het geval kunnen zijn, als er al een onafhankelijk meetrapport voor handen zou zjin geweest.

Vragen aan een deskundige bij geluidsoverlast zouden als volgt kunnen luiden:

I. Voldoet de vloerafwerking in appartement .. aan de eisen die voortvloeien uit de isolatie-index voor contactgeluiden (ICO) van de vloeren, zoals deze blijkt uit artikel …van de splitsingsakte?

II. Indien dat niet het geval is, welke permanente maatregelen dienen er te worden getroffen teneinde de situatie te creëren waarin een vloerafwerking in het appartement .. niet langer in strijd met artikel … van de splitsingsakte is?

III. Welke kosten zijn in dat geval met deze herstelwerkzaamheden gemoeid?

IV. Welke overige constateringen acht u nog van belang bij de vervulling van uw taak als deskundige?

Klik hier voor de volledige uitspraak.


Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Onze advocaten Richard de Laat en Dennis Reijnders constateerden dat vooralsnog in de maatregelen en de…
25 september 2022

Nieuwe regelgeving verhuur woonruimte

In het Programma Betaalbaar Wonen van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een aantal nieuwe maatregelen uiteengezet. De aanleiding daarvan vloeit voort uit de schaarste en gestegen prijzen van huizen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van een…
23 augustus 2022

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert