0%

Gepubliceerd op: 17 Apr 2014

Wetsvoorstel tijdelijke verhuur woonruimte in voorbereiding

Wetsvoorstel tijdelijke verhuur woonruimte in voorbereiding
Minister Blok heeft bij brief van 11 april 2014 aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt een wetsvoorstel voor te bereiden dat meer mogelijkheden zal bieden om woonruimte tijdelijk te verhuren. De minister geeft hiermee gehoor aan verschillende organisaties en verzoeken vanuit de vier grote steden om de huidige mogelijkheden voor tijdelijke verhuur die de Leegstandwet en het Burgerlijk Wetboek bieden, uit te breiden. Minister Blok gaf aan dat hij hoopt hiermee bij te dragen aan een betere doorstroming op woningmarkt, maar merkt hierbij wel op dat het geenszins de bedoeling is om een tijdelijke huurovereenkomst een basisprincipe te laten worden. Ook in het wetsvoorstel zal het uitgangspunt blijven dat de huur van woonruimte in beginsel voor onbepaalde tijd is. Het wetsvoorstel zal vooralsnog betrekking hebben op de navolgende onderdelen.
  • De introductie van een nieuwe vorm van tijdelijk huren: de huurovereenkomst voor bepaalde tijd, met een maximumduur van 2 jaar. Bij deze vorm zal geen voorafgaande goedkeuring van de kantonrechter vereist zijn.
  • Een uitbreiding van de specifieke categorieën van ‘dringend eigen gebruik’ (artikel 7:274 leden 1 onder c jo de leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek) met een aantal nieuwe categorieën, waaronder jongeren, starters (5-jarencontract), grote gezinnen en wellicht een door het college van B&W aan te wijzen groep personen.
  • De uitbreiding van de Leegstandwet met de categorie te koop staande huurwoningen. Nu biedt de Leegstandwet enkel de mogelijkheid tot tijdelijke verhuur van te koop staande koopwoningen. Ook de minimum verhuurduur zal van zes maanden naar drie maanden worden verlaagd.
  • Aanpassing van de diplomatenclausule ex artikel 7:274 lid 1 onder b jo. lid 2 BW. Deze aanpassing zal het met name mogelijk maken om bij afwezigheid van de eigenaar de woning tussentijds aan meerdere opvolgende tussenhuurders te verhuren. Op dit moment is toepassing van de diplomatenclausule enkel mogelijk bij maximaal één tussenhuurder. Daarnaast zal in het wetsvoorstel een mogelijkheid worden opgenomen om de huurovereenkomst voor bepaalde duur te verlengen wanneer de eigenaar langer afwezig blijft.
  • Uitbreiding van de campuscontracten met promovendi. Hierdoor kunnen verhuurders promovendi de mogelijkheid bieden om de woonruimte gedurende het promotieonderzoek ter beschikking te stellen met de mogelijkheid om bij het einde van het promotieonderzoek de huur op te zeggen.
Het wetsvoorstel zal naar verwachting in het najaar van 2014 bij de Tweede Kamer worden ingediend. Op KennisvanVanRiet.nl zult u de komende tijd op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen omtrent dit wetsvoorstel.

AVVR

Team

Datum

17 Apr 2014