0%

Gepubliceerd op: 16 Apr 2020

Wat verhuurders moeten weten over de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Wat verhuurders moeten weten over de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten
Op dit moment ligt in de Eerste Kamer de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten ter behandeling voor. Als de Eerste Kamer met deze wet instemt wordt het mogelijk om de einddatum van tijdelijke huurovereenkomsten met één tot drie maanden te verlengen, zonder dat een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Met deze wet wordt beoogd te voorkomen dat mensen in deze Corona-periode hun tijdelijke huurwoning moeten verlaten.

Voor welke huurovereenkomsten geldt deze spoedwet?

De Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten geldt voor huurovereenkomsten die eindigen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020 en die zijn gesloten voor een gemaximeerde bepaalde tijd. Voor zelfstandige woonruimte is dit maximum 2 jaar en voor onzelfstandige woonruimte (bijvoorbeeld kamerverhuur) is dit maximum 5 jaar.

Verzoek tot verlenging looptijd huurovereenkomst

Huurders en verhuurders kunnen op grond van deze wet bij de verhuurder respectievelijk de huurder verzoeken om de looptijd van de huurovereenkomst te verlengen met 1, 2 of 3 maanden tot uiterlijk 1 september 2020. Dit verzoek moet door huurders worden gedaan binnen één week na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de verhuurder dat de huur op een bepaalde datum (gelegen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020) eindigt. Deze schriftelijke kennisgeving moet dan wel gepaard gaan met informatie over de mogelijkheden die de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten biedt, maar daarover verderop in dit artikel meer. De verhuurder kan het verzoek van de huurder weigeren in (grof) de volgende 5 situaties:
  1. Verhuurder heeft de woning verkocht of daarop een beperkt recht gevestigd en zich in dat kader verplicht de woning vrij van verhuur en overig gebruik te maken;
  2. Verhuurder heeft de woning reeds opnieuw verhuurd en die nieuwe huurovereenkomst gaat in;
  3. Verhuurder wenst de woning zelf te betrekken en beschikt zelf niet over andere woonruimte;
  4. Verhuurder wenst de woning te renoveren en heeft zich al contractueel verplicht de woning daarvoor ter beschikking te stellen;
  5. Verhuurder wenst de woning te slopen en heeft zich vóór 1 april 2020 al contractueel verplicht de woning daarvoor ter beschikking te stellen.
De verhuurder kan de verlenging van de huurovereenkomst binnen een week na ontvangst van het verzoek van de huurder ook weigeren op de grond dat de huurder zich niet als een goed huurder heeft gedragen. Als er een andere reden is om het verzoek van huurder te weigeren dan de in de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten opgenomen redenen kan de verhuurder de rechter verzoeken dat de huurovereenkomst eerder eindigt dan het moment waarom de huurder heeft verzocht en dat de rechter het tijdstip van het eindigen van de huurovereenkomst vaststelt. Als de huurder het niet eens is met de weigering van de verhuurder om met de verlenging in te stemmen kan ook de huurder de rechter verzoeken om verlenging. Tot de rechter zich hierover uitspreekt loopt de huurovereenkomst door, ook wanneer de initiële einddatum van de huurovereenkomst is verstreken. Tegen de uiteindelijke beslissing van de rechter staat geen hoger beroep open. De verlenging van de looptijd van de huurovereenkomst krachtens de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten zorgt er niet voor dat een huurovereenkomst van rechtswege wordt omgezet in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Actieve informatieplicht

Voor verhuurders is van belang te weten dat de wet een actieve informatieplicht oplegt aan verhuurders. Die plicht houdt in dat de huurders die een beroep kunnen doen op deze wet actief over het bestaan en de mogelijkheden van de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten moeten worden geïnformeerd. Deze informatie dient schriftelijk aan de huurder te worden verstrekt, tegelijk met het informeren van de huurder over de dag waarop de huurtermijn verstrijkt. Voldoet de verhuurder niet aan de actieve informatieplicht, dan schuift de termijn waarop de huurder een beroep kan doen op verlenging van de huurovereenkomst op tot een week na het moment waarop de verhuurder de huurder heeft geïnformeerd.

Wanneer treedt de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten in werking?

Deze wet treedt in werking na publicatie in het Staatsblad. Op dit moment is nog onduidelijk wanneer dit het geval zal zijn, maar het zal, gelet op het feit dat het een spoedwet betreft, niet al te lang op zich laten wachten. Verder is inmiddels reeds duidelijk dat de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten terugwerkt tot 1 april 2020.

Conclusie

Wanneer je huurder of verhuurder bent van een woonruimte met een tijdelijke huurovereenkomst die afloopt in de periode 1 april 2020 tot 30 juni 2020 is het in beginsel mogelijk om de looptijd van de huurovereenkomst te verlengen, zonder dat een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. Op dit uitgangspunt bestaan een aantal uitzonderingen. Over de mogelijkheid tot verlenging van de tijdelijke huurovereenkomst dient een verhuurder de huurder(s) actief te informeren.

AVVR

Team

Datum

16 Apr 2020