0%

Gepubliceerd op: 12 Sep 2011

Vernietiging aktewijziging 5:140a BW (I)

LJN: BP7928, Gerechtshof Amsterdam 1 maart 2011 - De vordering tot vernietiging van het besluit tot wijziging van de akte van splitsing op grond van art. 5:140a BW wordt afgewezen. De vordering was ingesteld door één van de bewoners die eerder tegenstemde. Er is sprake van een aktewijziging als bedoeld in artikel 5:139 lid 2 BW, waar tenminste 80% van de stemmen die in de vergadering kunnen worden uitgebracht mee moeten instemmen. Appellant betoogt in hoger beroep dat dat artikel niet kan worden toegepast, omdat het een uitzondering vormt op de hoofdregel dat de akte van splitsing slechts met unanimiteit van stemmen kan worden gewijzigd. Die uitzondering kon volgens appellant slechts worden gebruikt als het algemeen belang van de VvE in het geding is, hetgeen hier niet het geval zou zijn. Het Gerechtshof volgt die stelling niet. Niet noodzakelijk is dat algemeen belang VvE betrokken is bij een besluit als het onderhavige.

De vordering tot vernietiging van het wijzigingsbesluit wordt toegewezen indien schade wordt geleden door degene die zich op vernietiging van het besluit beroept en geen redelijke schadeloosstelling wordt geboden. Daarom moet volgens het Hof eerst worden nagegaan of sprake is van schade aan de zijde van degene die zich op de vernietiging van het besluit beroept. Net als de rechtbank is het Hof van oordeel dat aangenomen moet worden dat sprake is van schade aan de zijde van appellant. Bijzonder is vervolgens, dat het Hof enerzijds vaststelt dat schade is geleden, maar anderzijds vaststelt, dat de VvE zich nog steeds primair op het standpunt dat geen schadevergoeding verschuldigd is. Omdat echter de VvE ter gerechtelijke plaatsopneming een bedrag heeft geboden, doet zich volgens het Hof niet de vernietigingsgrond voor dat geen redelijke schadeloosstelling is geboden. Kennelijk leest het Hof hier de wet niet zó, dat de schadeloosstelling reeds een integraal onderdeel van het bestreden besluit moet vormen, maar dat die achteraf ook nog kan worden aangeboden om zo vernietiging van het besluit te vermijden. Klik hier voor de volledige uitspraak.  

AVVR

Team

Datum

12 Sep 2011