0%

Op 14 februari 2011 is door de Werkgroep Herziening UAV 1989 het concept van de UAV 2011 (hierna: UAV 2011) aangeboden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De concepttekst is tot stand gekomen na een uitgebreide consultatieronde, zowel mondeling als schriftelijk, waarbij een ieder zijn commentaar heeft kunnen komen. In het hiernavolgende zal ik de belangrijkste wijzigingen toelichten.

In § 1 van de UAV 2011 is bepaald dat deze ook van toepassing is op technische installatiewerken. Dit volgt ook uit de kop. De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van Technische Installatiewerken 1992 zijn hierop merendeels in de UAV 2011 geïntegreerd. Hierdoor is de reikwijdte van de UAV 2011 verbreed ten opzichte van de UAV 1989.
Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
In § 5 en § 6 van de UAV 1989 is bepaald dat de aannemer respectievelijk opdrachtgever zorgt voor de tijdige verkrijging van vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen. Aangezien publiekrechtelijke meldingen en erkenningen geen beschikkingen zijn, vallen deze hierbuiten. Daarom is ervoor gekozen om in de desbetreffende paragrafen van de UAV 2011 de term publiekrechtelijke toestemmingen te introduceren. Daarnaast is ook de term privaatrechtelijke toestemmingen geïntroduceerd, waaronder burenrechtelijke toestemmingen (bijvoorbeeld voor de uitvoering) en de gunningsbeslissing in een aanbestedingsprocedure vallen.
Goedkeuring bouwstoffen
In de UAV 1989 is bepaald dat de aannemer geen bouwstoffen mag verwerken, die niet zijn goedgekeurd. In § 17.2 van de UAV 2011 is dit aangepast in die zin dat uitsluitend ingeval in het bestek is bepaald dat bouwstoffen gekeurd moeten worden, de aannemer deze niet mag verwerken voordat dit is gebeurd. Als de aannemer dan ook geen verantwoordelijkheid naar zich toe wil trekken met betrekking tot tekortkomingen aan de bouwstoffen die hij redelijkerwijs had behoren te onderkennen, dan is het raadzaam in het bestek te bepalen dat bouwstoffen niet gekeurd moeten worden.
Bestekswijzigingen
Alhoewel overbodig, omdat uit artikel 7:755 van het Burgerlijk Wetboek hetzelfde volgt, hetwelk van dwingend recht is zodat afwijking hiervan niet is toegestaan, is in § 36 van de UAV 2011 toegevoegd dat de aannemer slechts een verhoging van de prijs kan vorderen in geval van door de opdrachtgever gewenste bestekswijzigingen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak al uit zichzelf had moeten begrijpen.
Kortingen
In de UAV 1989 bedraagt de korting wegens te late oplevering van het werk nog NLG 75 per dag, tenzij in het bestek anders is bepaald. Het spreekt voor zich dat dit moet worden aangepast. Vandaar dat in § 42 van de UAV 2011 is bepaald dat deze korting € 60 per dag zal bedragen indien niet anders in het bestek wordt overeengekomen. De Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen heeft nog voorgesteld te bepalen dat als het werk eerder wordt opgeleverd dan de afgesproken datum van oplevering, de aannemer een premie krijgt. De Werkgroep heeft dit voorstel niet overgenomen. Dat neemt echter niet weg dat partijen in afwijking van de UAV 2011 uiteraard nog wel een dergelijke bonus voor de aannemer kunnen overeenkomen.
Conclusie
Zoals uit het voormelde duidelijk volgt, zijn de wijzigingen en aanvullingen ten opzichte van de UAV 1989 beperkt gebleven. Aangezien dat ook de opdracht was aan de Werkgroep, heeft zij zich daarmee goed van haar taak gekweten. Diegenen die menen dat de opdracht wat verder had mogen gaan, wijs ik op het beginsel van contractsvrijheid (uitgezonderd het dwingend recht).

Datum

17 May 2011