0%

Gepubliceerd op: 31 Mar 2020

Praktische Coronamaatregelen in VvE-complexen

Praktische Coronamaatregelen in VvE-complexen
De uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft een grote impact op onze de samenleving. Het coronavirus verspreidt zich - voor zover bekend - voornamelijk van mens op mens. Plaatsen waar grote groepen mensen (dicht) bij elkaar komen, brengen dan ook potentiële risico’s met zich mee in het kader van besmetting. Denk aan grote evenementen, bedrijven, maar ook appartementencomplexen. Welke maatregelen kan de VvE nemen met betrekking tot het coronavirus?

Kenbaarheid

Allereerst is kenbaarheid over het virus en de maatregelen die (gezamenlijke) eigenaars / de VvE nemen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden van belang. Daarnaast is van belang om te gaan met de situatie waarbij bij een van de bewoners het virus daadwerkelijk wordt vastgesteld. Het bestuur van de VvE kan een checklist of mailing onder de leden verspreiden, waarin voorzorgsmaatregelen staan opgenomen voor wat betreft verspreiding van het coronavirus in het gebouw. Daarbij kan de VvE ook ingaan op het geval dat een van de bewoners van het complex besmet is geraakt. Deze informatie dient te worden gebaseerd op informatie die het RIVM in dit kader deelt en dient zodoende up-to-date gehouden te worden. In dit kader is het verstandig een persoon (dit hoeft niet per sé een bestuurslid te zijn maar dat heeft wel de voorkeur) aan te wijzen die namens de VvE de ontwikkelingen inzake het virus in de gaten houdt en communiceert met de bewoners en gebruikers van het gebouw. Tevens is het aan te raden in de algemene ruimte, bijvoorbeeld in de hal bij binnenkomst een kennisgevingsbericht/poster op te hangen waarop de belangrijkste informatie is opgenomen, voorzien van de contactgegevens van het bestuur of de zaakgelastigde. Ook de beheerder kan daarbij een belangrijke rol vervullen. Het is immers van belang dat ook personen die niet woonachtig zijn in het complex, maar bijvoorbeeld te gast zijn, weten wat het beleid is binnen de VvE.

Hygiëne maatregelen

Hoewel het coronavirus zich vooral verspreidt van mens op mens verschijnen er inmiddels ook berichten in de media waaruit volgt dat het virus eveneens buiten het lichaam enige tijd zou kunnen overleven dan wel mogelijk via lucht overgedragen kan worden. Vast staat in ieder geval dat een algehele goede hygiëne belangrijk is. Maatregelen in de VvE kunnen zijn, dat bewoners erop gewezen worden elkaar niet de hand schudden, in het voorbijgaan gepaste afstand van elkaar te bewaren (+- 1,50 meter) en dat de lift niet met meer dan twee mensen tegelijk wordt gebruikt. Daarnaast kan het bestuur opdracht geven gemeenschappelijke ruimten extra schoon te houden of te desinfecteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gangen, hallen, trapleuningen, liften, liftknoppen, belpanelen, deurklinken etc. Schoonmaakkosten vallen onder de VvE-bijdrage die iedere eigenaar naar rato van zijn breukdeel betaalt. Hoewel in beginsel de vergadering beslist over de inhuur van schoonmaak en de eventuele uitbreiding daarvan, kan het bestuur ook zonder vergadering maatregelen nemen. Zo bepaalt artikel 57 lid 6 MR 2017 dat, indien het nemen van spoedeisende maatregelen noodzakelijk is, het bestuur hiertoe zonder opdracht van de vergadering bevoegd is, maar dat bij uitgaven boven de drempelwaarde het bestuur de machtiging nodig heeft van de voorzitter van de vergadering. (vergelijk: artikel 40 lid 5 MR 1973, 41 lid 5 MR 1983, 41 lid 5 MR 1992, 53 lid 6 MR 2006).  Op een later tijdstip kan de vergadering van eigenaars een besluit nemen de betreffende uitbreiding/specificering van de schoonmaakwerkzaamheden te bekrachtigen. Een andere denkbare maatregel is het aanbrengen van desinfectiepompen - bijvoorbeeld aan de muur in de gemeenschappelijke ruimte / -hal. Ook hier geldt, dat het bestuur bevoegd is maatregelen te nemen, mits deze voldoende spoedeisend zijn en een algemene ledenvergadering niet kan worden afgewacht. Van belang is zodoende dat coronamaatregelen voldoende spoedeisend zijn om het bestuur gebruik te laten maken van haar bevoegdheid tot het doen van extra, niet begrote uitgaven. Het bestuur heeft deze vrijheid als voldaan is aan de voornoemde vereisten. Kortom, de maatregelen die de het bestuur van de VvE direct en zonder vergaderbesluit kan nemen bestaan uit enerzijds het vergroten van kenbaarheid van preventieve maatregelen onder de eigenaars/gebruikers en anderzijds het treffen van extra  (hygiëne)maatregelen. Op die manier kan de VvE een relevante bijdrage leveren aan het verkleinen van de risico’s op besmetting en draagt de VvE het nodige bij aan de bestrijding van het coronavirus.

AVVR

Team

Datum

31 Mar 2020