0%

Gepubliceerd op: 20 Dec 2014

Overzicht wijzigingen Wet Werk en Zekerheid per 1 januari 2015

Overzicht wijzigingen Wet Werk en Zekerheid per 1 januari 2015

Zoals u bekend wordt het arbeidsrecht gefaseerd, per 1 januari 2015, en vervolgens per 1 juli 2015, ingrijpend gewijzigd. Hierbij treft u een bondig overzicht aan van de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek die per 1 januari 2015 wijzigen:

Artikel 7:628 BW

Op dit moment behoudt een werknemer het recht op loon, indien hij de arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. Van deze bepaling kan op grond van de wet gedurende de eerste 26 weken van de arbeidsovereenkomst ten nadele worden afgeweken. Daarna is afwijking ten nadele van de werknemer enkel mogelijk bij cao. Van deze mogelijkheid wordt in veel cao’s gebruik gemaakt.

Per 1 januari 2015 wordt de mogelijkheid om van de termijn van 26 weken af te wijken beperkt. Vanaf dat moment kan alleen bij cao worden afgeweken van deze termijn indien de aan de functies verbonden werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben. Het beperken van de mogelijkheid om, ten nadele van de werknemer, af te wijken van de loonbetalingsplicht in de leden 5 tot en met 7;

De wijziging die de basis vormt voor het aangekondigde tegengaan van nuluren-contracten in de zorgsector in lid 8;

De kwalificatie van artikel 7:628 BW als dwingend recht in het laatste lid.

Artikel 7:652 BW

De wijziging waardoor een proeftijd in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen mogelijk is als er sprake is van een arbeidsovereenkomst van langer dan 6 maanden.

Artikel 7:653 BW

De wijziging waardoor het opnemen van een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen mogelijk is onder strenge voorwaarden (“zwaarwegende bedrijfsbelangen”).

Artikel 7:668 BW

De aanzegverplichting wordt geïntroduceerd: de werkgever krijgt richting de werknemer een informatieplicht over het wel of niet voortzetten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uiterlijk 1 maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst op straffe van een vergoeding gelijk aan het bedrag in loon over deze maand pro rata.

Tevens dient de werkgever aan de werknemer de voorwaarden waaronder voortzetting zal plaatsvinden te vermelden op straffe van voortzetting onder dezelfde voorwaarden, ten hoogste voor 1 jaar.

Artikel 7:691 BW

De wijziging waarmee de mogelijkheid om bij CAO af te wijken van de termijn gedurende welke in een uitzendovereenkomst een uitzendbeding kan worden overeengekomen;

De termijn waarna op de uitzendovereenkomst de ketenbepaling van toepassing wordt én de termijn gedurende welke de loonbetalingsverplichting kan worden uitgesloten, wordt beperkt ten aanzien van de uitzendkrachten.

Zie:  Koninklijk Besluit aangaande de gefaseerde inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid, 17 juli 2014, Staatsblad (STB. 2014, 274).

AVVR

Team

Tags

Datum

20 Dec 2014