0%

Gepubliceerd op: 19 Dec 2013

Nieuwe Ontslagwet 2015 naar Tweede Kamer

Nieuwe Ontslagwet 2015 naar Tweede Kamer

Minister Asscher heeft begin december 2013 het Wetsvoorstel “hervorming ontslagrecht, rechten flexwerkers en modernisering WW” ingediend bij Tweede Kamer. De beoogde ingangsdatum voor de aanpassing van het ontslagrecht is 1 januari 2015. De Minister wil met deze wijzigingen het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker maken. De WW-regels zullen er (meer) op gericht zijn om mensen weer snel aan het werk te krijgen.

Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen, welke wijzigingen gaan er dan plaatsvinden?
  • Er zal geen keuze meer zijn voor een werkgever in de te volgen ontslagroute: Het UWV beslist enkel nog over bedrijfseconomisch ontslag of als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid en de Kantonrechter beslist enkel nog over ontslag als gevolg van disfunctioneren, verwijtbaar handelen, nalaten of verstoorde arbeidsverhouding;
  • Werknemer en werkgever krijgen de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep en cassatie. Het instellen van hoger beroep kan o.a. leiden tot herstel van de arbeidsovereenkomst;
  • Het blijft nog steeds mogelijk voor werkgever en werknemer om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen zonder dat daarmee WW-aanspraken in gevaar komen. Aan werknemer zal door de werkgever wel een langere bedenktijd gegeven moeten worden (2 weken) waarbinnen de werknemer zonder opgaaf van reden op zijn instemming kan terugkomen;
  • De zgn. transitievergoeding zal de ontslagvergoeding gebaseerd op de zgn. Kantonrechtersformule gaan vervangen. Zodra werknemer tenminste twee jaar in dienst is heeft hij recht op een transitievergoeding die bedoeld is om werknemer “van werk naar werk” te helpen. De eerste 10 jaar van een dienstverband geven recht op 1/3 maandsalaris per dienstjaar; na 10 jaar dienstverband bestaat er recht op 1/2 maandsalaris per jaar. De maximale transitievergoeding voor een werknemer bedraagt € 75.000 bruto of één bruto jaarsalaris indien dat bedrag hoger is. Op de transitievergoeding mogen door werkgever kosten zoals outplacementkosten en scholingskosten in mindering gebracht worden;
  • Voor oudere werknemers zal zgn. overgangsrecht gaan gelden;
  • De Kantonrechter kan naast een zgn. transitievergoeding een aanvullende vergoeding toekennen indien er sprake is van verwijtbaarheid bij de werkgever;
  • De maximale duur van de WW-uitkering wordt van 1 januari 2016 tot 2019 gefaseerd teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden (2 jaar).
  • Mensen die langer dan 6 maanden een WW-uitkering ontvangen moeten al het beschikbare werk als passende arbeid accepteren. Nu is dat 1 jaar.

AVVR

Team

Tags

Datum

19 Dec 2013