0%

Gepubliceerd op: 29 Jan 2013

Naam ‘Vereniging van Eigenaren” boek 2 vereniging in strijd met handelsnaamwet?

Naam ‘Vereniging van Eigenaren” boek 2 vereniging in strijd met handelsnaamwet?
Recreatiepark Sondelergaast is een in Friesland gelegen bungalowpark met ruim veertig recreatiewoningen. Recreatiecentrum Sondel B.V. (hierna: Sondel B.V.) is beheerder van het recreatiepark Sondelergaast. Daarnaast is Sondel B.V. onder andere eigenaar van de centrale voorzieningen, de algemene terreinen en de infrastructuur van het park. De percelen met de daarop gebouwde bungalows zijn in eigendom van individuele eigenaren. Een aantal eigenaren van bungalows hebben in 2006 bij notariële akte een vereniging ex art. 2:26 opgericht met als statutaire doelstelling de belangen van de eigenaren van de bungalows te behartigen. Volgens de statuten tracht de vereniging dit doel onder meer te bereiken door het in eigendom verkrijgen, huren, beheren, onderhouden, aanbrengen en/of stichten en zo nodig vernieuwen van de voor gemeenschappelijk gebruik bestemde zaken, inclusief waterpartijen, leidingen, rioleringen en andere voorzieningen op, in, aan en boven het park. De naam van deze vereniging luidt: ‘Vereniging van Eigenaren Sondelergaast’ (hierna: ‘de vereniging’).

Standpunt van Sondel B.V.

Sondel B.V. acht de naam van de vereniging niet wenselijk en stelt zich op het standpunt dat de vereniging zich naar buiten toe presenteert alsof zij rechthebbende is van het recreatiepark. Volgens Sondel B.V. heeft de naam van de vereniging als onwenselijk gevolg dat Sondel B.V. met grote regelmaat aan overheden, leveranciers, aannemers en aspirant-kopers van de te koop staande recreatiewoningen uitleg moet geven over de werkelijke eigendomsverhoudingen. De naam is volgens haar een verwarrend en misleidend in de zin van artikel 5b van de Handelsnaamwet. Sondel B.V. verzoekt de rechtbank daarom de vereniging te veroordelen haar handelsnaam te wijzigen zodanig dat daarin in elk geval niet voorkomt de woordcombinatie Vereniging van Eigenaren of woorden/combinaties die daarmee in hoofdzaak overeenstemmen.

Standpunt van de vereniging

De vereniging stelt hier tegenover dat de handelsnaamwet niet op de vereniging van toepassing is omdat de vereniging geen onderneming drijft, geen winstoogmerk heeft en geen producten of diensten levert. Ook is volgens de vereniging door haar nog nooit naar buiten opgetreden alsof zij rechthebbende van het park is. Daarbij voert de vereniging aan dat de naam van vereniging in overeenstemming met de juridische en feitelijke werkelijkheid is: de leden van de vereniging zijn eigenaar van een recreatiewoning op het park.

De beoordeling van de rechtbank

Met het bovenstaande inachtneming overweegt de rechtbank Leeuwarden ten aanzien van de vordering van Sondel B.V. als volgt:

“5.1. Het verzoek van het recreatiecentrum is gebaseerd op artikel 5b van de Handelsnaamwet. Dit artikel bepaalt dat het niet is toegestaan om een handelsnaam te voeren, welke een onjuiste indruk geeft van de onder die naam gedreven onderneming voor zover dientengevolge misleiding van het publiek te duchten is.

5.2. Voor de beoordeling van dit verzoek is primair van belang of de Handelsnaamwet van toepassing is. Artikel 1 van de Handelsnaamwet bepaalt dat onder handelsnaam wordt verstaan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Als regel kan voor de uitleg van het begrip onderneming aansluiting gezocht worden bij het ondernemingsbegrip van de Handelsregisterwet. Een onderneming is een op commerciële wijze aan het economische verkeer deelnemende organisatie, waarbij materieel voordeel moet worden beoogd en waartoe een min of meer blijvend georganiseerd verband bestaat, dat naar buiten optreedt (Kamerstukken II 2005/06, 30 656, nr. 3, p. 31-32). Gelet op deze definitie van de handelsnaam is de kantonrechter van oordeel dat de handelsnaam toepassing mist, nu uit de door het recreatiecentrum aangehaalde feiten niet kan worden afgeleid dat de vereniging handelt als een onderneming.

Daar waar (de gemachtigde van) het recreatiecentrum nog heeft betoogd dat de vereniging staat ingeschreven in het handelsregister in plaats van in het verenigingenregister, wordt miskend dat met de wijzing van de Handelsregisterwet het verenigingenregister niet meer als zodanig bestaat.

5.3. Ten overvloede overweegt de kantonrechter dat de door de vereniging gevoerde naam ook geen onjuiste indruk geeft en dat er ook geen misleiding van het publiek te duchten is. De naam geeft de feitelijke situatie aan, namelijk het feit dat er sprake is van een vereniging van eigenaren. Dat die vereniging zich naar buiten toe presenteert als rechthebbende van het park en/of als een vereniging als bedoeld in boek 5 BW, heeft het recreatiecentrum niet aangetoond.”

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de rechtbank het verzoek van het Sondel B.V. afgewezen. Volledige uitspraak: Rechtbank Leeuwarden | 3 december 2012 | LJN: BY9737

AVVR

Team

Datum

29 Jan 2013