0%

Gepubliceerd op: 07 Oct 2015

Koop en verkoop uit een faillissement: wat komt daar bij kijken?

Koop en verkoop uit een faillissement: wat komt daar bij kijken?
Het komt regelmatig voor dat de curator van een failliete onderneming het bedrijf of onderdelen daarvan verkoopt. Maar hoe werkt dat nou eigenlijk, bedrijfsonderdelen kopen uit een faillissement?

Gang van zaken

In elk faillissement inventariseert de curator welke activa zich in de boedel bevinden. De curator laat deze zaken veelal  taxeren, zodat een beeld kan worden gevormd over de (onderhandse verkoop c.q. executie) waarde. Om kandidaat-kopers een idee te geven waarop en onder welke voorwaarden geboden kan worden, stelt de curator in veel gevallen een ‘bidbook’ en een biedingsprotocol op. Het bidbook bevat de onderdelen waarop geboden kan worden; het biedingsprotocol de voorwaarden, zoals bijvoorbeeld geheimhouding. De curator moet het daarbij doen met de informatie die aanwezig is bij het bedrijf. Die informatie is soms (zeer) summier.

Voorwaarden

Een verkoop vanuit een failliete boedel heeft te gelden als executieverkoop. Dat betekent dat de activa worden verkocht ‘as is’, zonder dat enige garantie wordt afgegeven over de staat van de activa, danwel omtrent de volledigheid en/of juistheid van de verstrekte gegevens. Tevens geldt dat voor een succesvolle overname van contracten de medewerking van de wederpartij bij die contracten benodigd is. Ook ten aanzien daarvan geeft de curator geen enkele garantie. Daarnaast heeft de curator toestemming van de rechter-commissaris nodig voor de verkoop. Pas als over alle voorwaarden overeenstemming is bereikt, zal de curator de rechter-commissaris de benodigde toestemming vragen. Een curator zal alleen met serieuze biedingen bij de rechter-commissaris aankloppen. Toestemming wordt dan in de meeste gevallen verleend, doch kan formeel een deal breaker zijn. Indien een hypotheek- of pandrecht op de activa waarop wordt geboden rust, dient de hypotheek- of pandhouder voorts met de verkoop in te stemmen. Tot slot geldt dat rechten van derden, bijvoorbeeld uit hoofde van lease, huur of eigendomsvoorbehoud te allen tijde moeten worden gerespecteerd door de koper.

Enkele tips

Een bieding heeft een (vaak belangrijke) pré indien de kandidaat-koper zich bijvoorbeeld bereid verklaart de rechten van derden als hiervoor bedoeld af te wikkelen, alsmede indien de bieding mede inhoudt de overname van (een deel van) het personeel. De curator probeert namelijk (ook) ervoor te zorgen dat de werkgelegenheid zoveel mogelijk behouden blijft; dit kan van doorslaggevende betekenis zijn. Afhankelijk van de intenties van de kandidaat-koper, kan het tevens verstandig zijn om een bieding uit te brengen op de debiteurenportefeuille. Hoewel dit de koop duurder maakt, kan de koper direct een regeling treffen met de klanten. Dit kan het contact met die klanten en de onderhandelingen over de voortzetting c.q. overname van de contracten versoepelen. Ook is het van groot belang om van tevoren voor de benodigde financiering te zorgen; een bieding onder voorbehoud van financiering heeft doorgaans geen kans van slagen. Tot slot dient bij de bieding zo specifiek mogelijk aangegeven te worden op welke onderdelen wordt geboden.

Kort samengevat

Koop en verkoop uit faillissement is een verhaal apart. Er worden geen garanties verstrekt door een curator, maar daar is de prijs vaak ook naar. Snelheid is te allen tijde geboden, zowel bij een algehele doorstart als bij de verkoop van losse onderdelen. Een goede voorbereiding voor de overname van een (deel van een) bedrijf uit faillissement is daarbij essentieel. Zowel voor de curator als voor de kandidaat-koper zelf is het in dat kader prettig indien de kandidaat-koper zich laat bij staan, zo nodig door een advocaat.

AVVR

Team

Tags

Datum

07 Oct 2015