0%

Gepubliceerd op: 15 Jan 2014

Hoge Raad: tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt niet altijd van rechtswege

Hoge Raad: tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt niet altijd van rechtswege

De Hoge Raad heeft op 20 december 2013 bepaald, dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die binnen drie maanden volgt op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die door de werknemer is opgezegd, niet van rechtswege eindigt.

Wettelijk kader: hoofdregel en uitzondering Artikel 7:667 lid 1 BW bepaalt dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, wanneer de tijd is verstreken waarvoor zij is aangegaan. Artikel 7:667 lid 4 BW maakt daarop een uitzondering “Indien een voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst, die anders dan door rechtsgeldige opzegging of door ontbinding door de rechter is geëindigd, eenmaal of meermalen is voortgezet door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, is voor de beëindiging van die laatste arbeidsovereenkomst voorafgaande opzegging nodig.” De Hoge Raad heeft zich op 20 december 2013 uitgelaten over de vraag of onder “rechtsgeldige opzegging” in deze bepaling ook de opzegging door een werknemer moet worden verstaan.
Feiten
De werknemer is op 15 oktober 1983 in dienst getreden bij de werkgever. Eind juni 2007 maakt de werknemer aan de werkgever kenbaar dat hij in gesprek is over een mogelijke indiensttreding bij een andere werkgever. Begin augustus 2007 tekent de desbetreffende werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever en er wordt afgesproken, dat de arbeidsovereenkomst per 15 oktober 2007 eindigt. Op 15 oktober 2007 begint de werknemer ook bij zijn nieuwe werkgever, maar hij krijgt spijt van zijn overstap. De werknemer treedt vervolgens op 13 november 2007 op basis van een arbeidsovereenkomst voor één jaar weer in dienst bij zijn vroegere werkgever. Deze arbeidsovereenkomst wordt per 13 november 2008 verlengd door ondertekening van een nieuwe arbeidsovereenkomst voor - opnieuw - een periode van één jaar. Vervolgens laat de werkgever aan de werknemer bij brief van 20 oktober 2009 weten, dat zijn contract per 13 november 2009 niet wordt verlengd. Hiermee is de werknemer het niet eens en hij stelt dat de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd op 13 november 2009, omdat de uitzondering van artikel 7:677 lid 4 BW van toepassing is. De werknemer stelt dat met “rechtsgeldige opzegging” in artikel 7:667 lid 4 BW uitsluitend een opzegging door de werkgever wordt bedoeld en niet een opzegging door de werknemer.
Oordeel kantonrechter en gerechtshof
De Kantonrechter en Het Hof delen de mening van de werknemer niet. Zij zijn beiden van oordeel, dat onder “rechtsgeldige opzegging” niet alleen een opzegging door de werkgever moet worden verstaan, maar ook een opzegging door de werknemer. De werknemer legt de zaak voor aan de Hoge Raad.
Arrest Hoge Raad
De Hoge Raad komt op basis van de wetsgeschiedenis tot de conclusie, dat de eis van opzegging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is gehandhaafd, indien bij beëindiging van de daaraan voorafgaande arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd de ontslagbescherming niet is gerealiseerd. Dit wil zeggen als geen toetsing van het ontslag heeft plaatsgevonden door het UWV Werkbedrijf of de Kantonrechter. De Hoge Raad vindt het met deze ratio stroken om onder “rechtsgeldige opzegging” niet te verstaan een opzegging door de werknemer. Bij een opzegging door de werknemer vindt immers geen toetsing van het ontslag plaats. Verder vindt de Hoge Raad, dat geen goede grond bestaat om onderscheid te maken tussen beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden (waarbij de wetgever de eis van opzegging wel heeft gehandhaafd) en die door opzegging door de werknemer, omdat in beide gevallen de beëindiging immers (mede) op een daarop gerichte verklaring of gedraging van de werknemer berust.
Conclusie
Uit het arrest van de Hoge Raad van 20 december 2013 vloeit dan ook voort, dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die binnen drie maanden volgt op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die door de werknemer is opgezegd (of die met wederzijds goedvinden is beëindigd), niet van rechtswege eindigt, maar door de werkgever moet worden opgezegd of door de Kantonrechter moet worden ontbonden. Een dergelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt enkel en alleen van rechtswege, indien de daaraan voorafgaande arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd rechtsgeldig door de werkgever is opgezegd of door de Kantonrechter is ontbonden. Klik hier voor Hoge Raad | 20 december 2013 | ECLI:NL:HR:2013:2127

AVVR

Team

Tags

Datum

15 Jan 2014