0%

Gepubliceerd op: 12 Feb 2011

Filiaalvergelijking bij berekening omzetschade ingeval historische gegevens ontbreken

Indien een verzoek om nadeelcompensatie wordt gedaan, waarbij (mede) om een vergoeding wordt gevraagd van omzetschade, rust op de aanvrager tevens ondernemer de plicht aan te tonen wat de omzet zou zijn geweest in het geval de schadeoorzaak zich niet zou hebben voorgedaan. In de regel dient de aanvrager dan de historische (omzet)gegevens van de betreffende onderneming te verstrekken. Wat te doen indien deze gegevens ontbreken?

Bij besluit van 20 mei 1999 heeft de gemeenteraad van de gemeente Den Haag aan aanvrager krachtens de Verordening Nadeelcompensatie Souterrain Grote Marktstraat/Kalvermarkt nadeelcompensatie toegekend. Aanvrager maakt tegen dit besluit bezwaar, dat deels gegrond en deels ongegrond wordt verklaard, zodat hij in beroep gaat bij de rechtbank te ‘s – Gravenhage, die het beroep ongegrond verklaart. Tegen deze uitspraak stelt aanvrager dan ook hoger beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling).

De Afdeling overweegt daarop dat, zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 5 september 2001 in zaak nr. 200004867/1, BR 2002, blz. 877), in het geval voldoende historische gegevens ontbreken, de omzetschade wordt berekend aan de hand van een filiaalvergelijking, waarbij omzetontwikkelingen van andere vestigingen van de onderneming een hulpmiddel zijn.

LJN AI0251, zaak nr. 200204377/1, Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 23 juli 2003

Datum

12 Feb 2011