0%

Gepubliceerd op: 19 Jan 2018

E-mailservice ‘Berichten over uw buurt’ biedt schijnzekerheid

E-mailservice ‘Berichten over uw buurt’ biedt schijnzekerheid
Recent heb ik een enthousiast artikel geschreven over de e-mailservice ‘Berichten over uw buurt’. Door een abonnement op die gratis e-mailservice te nemen, zou iedere eigenaar van vastgoed zichzelf voortaan kunnen informeren over plannen en besluiten die potentieel van invloed zijn op zijn vastgoed. Dat was toen in ieder geval de conclusie. Op 13 december 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State echter een uitspraak gedaan die deze conclusie in een compleet ander daglicht stelt.

Wat is het geval?

Appellant – een buurman? – maakt buiten de daarvoor geldende termijn van zes weken bezwaar tegen een omgevingsvergunning voor het veranderen en vergroten van een dakterras. Dat bezwaar wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard en het daartegen ingestelde beroep wordt ongegrond verklaard, zodat appellant zich wendt tot de Afdeling. Appellant stelt onder meer dat er in de periode waarvan de omgevingsvergunning is verleend problemen waren met de technische koppeling tussen de gemeentelijke website en www.overheid.nl. Hierdoor zijn gedurende lange tijd besluiten van het bestuursorgaan niet doorgezet naar die landelijke website. Als gevolg daarvan heeft geen mededeling van de verlening van de omgevingsvergunning plaatsgevonden op de website www.overheid.nl. Zodoende kon appellant niet eerder inhoudelijk reageren op de omgevingsvergunning, ondanks dat de wel mededeling van de omgevingsvergunning is gedaan op de gemeentelijke website.

E-mailservice =  schijnzekerheid

De Afdeling concludeert dat het bestuursorgaan heeft voldaan aan de wettelijke bekendmakingsvereisten en op juiste wijze van het besluit mededeling heeft gedaan. Anders dan appellant heeft gesteld, aldus de Afdeling: “brengt de enkele omstandigheid dat hij zich heeft aangemeld bij de e-mailservice van www.overheid.nl niet mee dat hij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat hij op de hoogte zou worden gehouden van alle voor hem mogelijk relevante besluiten […]. Bedoelde e-mailservice laat onverlet dat het tot de eigen verantwoordelijkheid van [appellant] behoort om er zorg voor te dragen dat hij op de hoogte geraakt van de voortgang van de aanvraag om vergunning. De gevolgen van zijn keuze om daarbij te vertrouwen op de e-mailservice van www.overheid.nl komen voor zijn risico. De omstandigheid dat er problemen waren met de technische koppeling tussen de gemeentelijke website en www.overheid.nl met als gevolg dat in 2015, onder meer in de periode waarin de door [appellant] bestreden omgevingsvergunning is verleend, gedurende lange tijd besluiten van de deelgemeente niet zijn doorgezet naar www.overheid.nl, maakt dat niet anders.”

Wat betekent dit?

Uit deze uitspraak kan duidelijk worden afgeleid dat de e-mailservice van www.overheid.nl niets anders is dan een ‘service’. Dat het in de meeste gevallen wel goed zal gaan en van kwade opzet in beginsel geen sprake zal zijn, laat onverlet dat er niet op kan worden vertrouwd dat deze service volledig is of zelfs functioneert. Als eigenaar van vastgoed zal u daarom toch de dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen dan wel de website(s) van de gemeente(n) waarin uw vastgoed zich bevindt in de gaten moeten houden, indien u per se tijdig bekend wil zijn met plannen en besluiten die potentieel van invloed zijn op uw vastgoed. Tenzij een vastgoedbeheerder of andere partij dit van u overneemt, is dit een uitdagende klus, zeker indien u over meer vastgoed beschikt.

Datum

19 Jan 2018