0%

Gepubliceerd op: 04 Mar 2011

Dan hebben we altijd het recht van reclame nog...!

Weinig lijkt mij vervelender dan leveren aan een klant, die kort daarna failleert. De rekening is onbetaald en u wordt vriendelijk door de curator uitgenodigd uw vordering in te dienen. De kans dat u (afgezien van de BTW) nog iets van uw vordering terugziet, is – zo leert de praktijk - minder dan 5%.

Nu zijn er partijen die beter voor zichzelf zorgen dan een gemiddelde leverancier, die – goed van vertrouwen - wellicht al jaren geleverd heeft en betaald gekregen, maar verder (naar nu blijkt te) weinig heeft gedacht aan zichzelf. Zo'n partij heeft bijvoorbeeld geen zekerheden bedongen (bijvoorbeeld een recht van pand of hypotheek, een bankgarantie, een derde heeft zich sterk gemaakt et cetera). Als een faillissement eenmaal aan de orde is en u beschikt niet over zekerheden of over valide en tussen partijen van toepassing zijnde algemene voorwaarden, wat is er dan verder nog mogelijk teneinde nog iets van uw investering terug te zien.

In de meer dan 20 jaar dat ik nu als curator aan de slag ben, is het incidenteel voorgekomen dat door een crediteur een beroep op het recht van reclame werd gedaan. Ik begrijp eigenlijk niet waarom dat zo weinig gebeurt. Het kan namelijk wel een middel zijn om ervoor te zorgen dat u uw roerende zaken terugkrijgt en zo dus uw schade beperkt! Ik vermoed dat het bestaan van dit recht niet zo algemeen bekend is, anders dan (bijvoorbeeld) het eigendomsvoorbehoud. Bij het eigendomsvoorbehoud lijkt het tegenovergestelde het geval: daar wordt wat mij betreft zeer regelmatig ten onrechte een beroep op gedaan. Voor een rechtsgeldig beroep daarop is namelijk nodig dat wordt aangetoond dat zo'n eigendomsvoorbehoud tussen partijen contractueel overeengekomen is.

Dit laatste is voor een beroep op het recht van reclame niet nodig. Dit recht is er niet op basis van tussen partijen gemaakte afspraken, maar - als aan de voorwaarden voldaan is - al op basis van de wet.

Aan welke voorwaarden dient, in geval van faillissement, voldaan te worden?

Globaal (en zonder dat ik een uitputtende opsomming geef) dient u op het volgende te letten:

•De prijs van de door u geleverde roerende zaak is niet of niet helemaal betaald;

•U stuurt een brief of fax naar de curator waarin u het recht van reclame inroept en de geleverde zaak terugvordert;

•De roerende zaak dient zich nog in dezelfde staat te bevinden als waarin die werd afgeleverd;

•Uw recht is vervallen indien 60 dagen verstreken zijn nadat de roerende zaak door de koper is opgeslagen én uw vordering is langer dan 6 weken geleden opeisbaar is geworden.

Is het recht van reclame dus een wondermiddel die in alle gevallen met gunstig gevolg kan worden ingeroepen? Nee. Wel kan het soms een mogelijkheid tot teruggave creëren waar u nog niet aan had gedacht: bijvoorbeeld indien de curator een door u gepretendeerd eigendomsvoorbehoud niet erkent.

Het lijkt mij het proberen waard!

AVVR

Team

Tags

Datum

04 Mar 2011