0%

Gepubliceerd op: 16 Mar 2020

Corona | 4 tips voor ondernemers

Corona | 4 tips voor ondernemers
De economische schade die het Coronavirus aanricht komt steeds duidelijker in beeld. De schade zal economisch van sector tot sector verschillen. Sprake zal zijn van (tijdelijke) uitval van vraag. Ook zal sprake zijn van uitval van aanbod doordat de productie vertraagt als gevolg van lagere levering en hogere kosten, bijvoorbeeld omdat er geen of moeilijkere / duurdere alternatieven zijn. Het afzeggen van events, sociale isolatie en andere maatregelen die worden genomen zullen permanente economische schade opleveren. Op korte termijn heeft dit effect op de liquiditeitspositie van ondernemers. Sommige ondernemers zullen daardoor ernstig in de problemen komen. Omzetdalingen kunnen in sommige sectoren variëren van naar schatting 20% tot soms wel 60%.

1. Verruiming BMKB-regeling

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open. De regeling is operationeel vanaf 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het Coronavirus op te vangen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier, vaak een bank, verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Meer informatie over de verruiming van de BMKB-regeling is te vinden op website: https://www.kvk.nl/coronaloket/

2. Werktijdverkorting

Normaal gesproken mag u niet eenzijdig de arbeidsomvang van een werknemer (en daarmee het recht op loon) verkorten. Vanwege de uitbraak van het Coronavirus kunt u hiervoor echter tijdelijk ontheffing aanvragen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarmee kunt u loonkosten besparen. Om een tijdelijke ontheffing te krijgen, moet worden voldaan aan de volgende drie vereisten:
  • Minimaal 20% van de arbeidscapaciteit kan niet worden benut. Dit houdt in dat werknemers geheel of gedeeltelijk de overeengekomen arbeid of andere (redelijke) arbeid niet kunnen verrichten.
  • De reden voor het verminderd kunnen benutten van de arbeidscapaciteit is gelegen in buitengewone omstandigheden die redelijkerwijs niet tot het normale bedrijfsrisico behoren. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft inmiddels geoordeeld dat het Coronavirus hieronder valt. Tussen het Coronavirus en de werkvermindering moet wel een directe relatie bestaan: geen ontheffing wordt verleend als het Coronavirus (te) indirect of pas op langere termijn tot werkvermindering leidt.
  • De verminderde arbeidscapaciteit duurt minimaal twee en maximaal 24 weken. De ontheffingsregeling kent een wachttijd die ingaat na indiening van het verzoek. De ontheffing wordt verleend voor maximaal zes weken, maar kan vervolgens drie keer worden verlengd. In totaal kan de ontheffing dus maximaal 24 weken duren.
Gedurende de ontheffing kunnen werknemers voor het (gedeeltelijke) verlies van de arbeidsomvang aanspraak maken op een (tijdelijke) WW-uitkering. De werkgever hoeft over die uren geen loon te betalen. Een WW-uitkering bedraagt in beginsel de eerste twee maanden van werkloosheid 75% van het laatstverdiende salaris en daarna 70%. Het UWV zal deze tijdelijke WW-uitkering aan de werkgever betalen, zodat de werkgever dit bij de salarisbetaling aan de werknemer kan meenemen. Sommige werkgevers vullen de WW-uitkering aan tot 100% van het laatstverdiende loon, maar dit is niet verplicht, tenzij dit bijvoorbeeld in een CAO is opgenomen. Werktijdverkorting wordt niet verleend voor oproepkrachten met een 0-uren contract. Meer informatie over werktijdverkorting, kunt u vinden op en via de volgende website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel en https://www.uwv.nl/werkgevers/tijdelijk-minder-werk/detail/werktijdverkorting.

3. Uitstel betalen belasting

Als het Coronavirus betalingsproblemen veroorzaakt, is het voor u mogelijk om bijzonder uitstel aan te vragen van aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Daarvoor moet u een brief aan de Belastingdienst sturen met als bijlage een verklaring van een derde deskundige. Dat is bijvoorbeeld een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie of uw eigen accountant of financieel adviseur. Uit de verklaring van deze derde deskundige moet blijken dat:
  • sprake is van bestaande betalingsproblemen en bijvoorbeeld niet van nog te verwachten betalingsproblemen;
  • uw betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn;
  • de betalingsproblemen voor een bepaalde datum zullen worden opgelost;
  • uw onderneming levensvatbaar is.
Aan de hand van uw brief en de daarbij gevoegde verklaring, beoordeelt de Belastingdienst of u uitstel krijgt. Tijdens deze beoordeling stoppen de invorderingsmaatregelen. Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van het Coronavirus en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen door daarvoor uw inkomsten te verlagen. Meer informatie over uitstel van betaling van belasting, kunt u vinden op en via de volgende website: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus

4. Overmacht en onvoorziene omstandigheden

Bent u niet in staat om aan uw verplichtingen te voldoen uit een contract? In verreweg de meeste gevallen kunt u dit oplossen door met uw contractspartij in gesprek te gaan en samen afspraken te maken. Niet altijd lukt dit. Dan hebt u een aantal wettelijke mogelijkheden waarop u een beroep kunt doen:
  • met een beroep op overmacht kunt u voorkomen dat u schade aan uw contractspartij moet vergoeden die het gevolg is van uw wanprestatie. Voor een geslaagd beroep op overmacht is nodig dat de wanprestatie niet aan u is te wijten en ook niet voor uw risico behoort te komen. Bij wanprestatie als gevolg van het Coronavirus kunt u in B2B verhoudingen een beroep doen op overmacht. Vanwege de ernst van de Coronacrisis, zal dat ook in B2C verhoudingen al snel tot de mogelijkheden behoren;
  • ook kunt u wijziging of (gedeeltelijke) ontbinding van het contract vorderen op grond van onvoorziene omstandigheden. Daarvoor is vereist dat het effect van de Coronacrisis op de nakoming van het contract zo ernstig is dat de contractspartij geen ongewijzigde instandhouding van het contract mag verwachten. Deze vordering moet bij een rechter worden ingesteld, maar dat u deze mogelijkheid hebt zorgt ervoor dat uw contractspartij sneller bereid is hierover onderling afspraken te maken.
Als uw contractspartij wanpresteert, kunt u ervoor kiezen uw contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dat kunt u doen door middel van een brief aan uw contractspartij.

AVVR

Team

Tags

Datum

16 Mar 2020