0%

Gepubliceerd op: 12 Feb 2014

Appartement staat ‘onder water’, VvE mag executieveiling toch doorzetten

Appartement staat ‘onder water’, VvE mag executieveiling toch doorzetten

Het gerechtshof Amsterdam heeft bij arrest van 16 april 2013 (ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ7383) bepaald dat een VvE met een executoriale titel een appartement openbaar kan laten veilen, ook als dat onder water staat. De bank stelde dat de VvE haar  executiebevoegdheid misbruikte, omdat de bank de volledige veilingopbrengst int. De vordering van de VvE kan dus niet worden voldaan uit van het vermogen van de eigenaar. Toch wordt het rechterlijk verbod in eerste aanleg tot het veilen van het appartement vernietigd.

Toetsingskader
Allereerst stelt het hof, dat misbruik van het recht tot executie van een vonnis onder meer aanwezig is indien de VvE haar bevoegdheid uitoefent met geen ander doel dan om de bank te schaden, of met een ander doel dan waarvoor zij verleend is, dan wel dat de VvE, in aanmerking nemend de onevenredigheid bij het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, in redelijkheid niet tot uitoefening van zijn bevoegdheid had kunnen komen. Daarbij is volgens het hof nog van belang dat het op de weg ligt van degene die in kort geding staking van de executie vordert om, met alle aan een kort geding verbonden beperkingen, aannemelijk te maken dat inderdaad kan worden gesproken van misbruik van bevoegdheid.
Afweging ten gunste VvE
Dat het appartement onder water staat en er dus uit de verkoopopbrengst niets voor de VvE overblijft, leidt niet zonder meer tot misbruik van executiebevoegdheid. Het hof is van oordeel, dat desondanks niet kan worden gezegd dat de VvE geen enkel belang heeft bij executie, omdat minst genomen de veilingkoper op grond van artikel 5:122 lid 3 BW de bijdragen aan de VvE verschuldigd wordt over het lopende en voorafgaande boekjaar. langs die weg komt er dus wel degelijk (een deel van) de vordering van de VvE binnen bij een executieveiling. Daarnaast acht het hof het van belang, dat naast de voldoening van de eigenaarsbijdrage op de voet van artikel 5:122 Rv de VvE door de executieveiling wordt bevrijd van een lid dat hardnekkig weigert zijn eigenaarsbijdragen te voldoen.

AVVR

Team

Datum

12 Feb 2014