0%

Gepubliceerd op: 05 Nov 2014

Algemene verklaring van geen bedenkingen is niet toegestaan

Algemene verklaring van geen bedenkingen is niet toegestaan

De gemeenteraad moet een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) verlenen, indien sprake is van een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van een bestemmingsplan of beheersverordening als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c jo. artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3º Wabo (buitenplans afwijken bestemmingsplan met omgevingsvergunning). In artikel 6.5 lid 3 Bor is echter bepaald dat een vvgb niet vereist is voor daartoe door de gemeenteraad aangewezen categorieën van gevallen.

Op 27 augustus 2014 in zaak nr. 201310261/1/A1 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in een zaak waarbij een vvgb onderwerp van discussie was. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland had in die zaak een omgevingsvergunning verleend aan Bam Woningbouw Noord voor de verbouwing/uitbreiding van een woongebouw. Deze omgevingsvergunning was verleend zonder een verklaring van geen bedenkingen ex. artikel 6.5 lid 1 Bor, omdat de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland op 5 oktober 2010 het besluit had genomen dat indien artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3º Wabo wordt toegepast een vvgb in geen enkel geval vereist is. Appellanten stelden dat het college niet bevoegd was om de omgevingsvergunning te verlenen, omdat de gemeenteraad niet had verklaard tegen het project geen bedenkingen te hebben. Het raadsbesluit van 5 oktober 2010 was volgens appellanten namelijk onverbindend wegens strijd met artikel 6.5 lid 3 Bor, omdat daarin geen categorieën van gevallen waren aangewezen waarin een vvgb niet vereist is. De Afdeling heeft daarop overwogen dat een besluit dat een verklaring van geen bedenkingen nooit vereist is, niet kan worden aangemerkt als een aanwijzing van een categorie van gevallen als bedoeld in artikel 6.5 lid 3 Bor en zodoende onverbindend is. Daarnaast overweegt de Afdeling dat de bevoegdheid tot het maken van uitzonderingen als bedoeld in lid 3 van artikel 6.5 Bor naar zijn aard niet kan worden gebruikt om de hoofdregel, als neergelegd in lid 1, geheel te omzeilen.

Datum

05 Nov 2014