Aanbouw geweigerd door VvE: besluit vernietigd met vervangende machtiging.

LJN: BY2353, Gerechtshof Arnhem 6 november 2012 – In eerste aanleg vernietigde de kantonrechter het besluit van de VvE, waarin het verzoek van een eigenaar tot het realiseren van een aanbouw op het privé gedeelte werd geweigerd. Tegelijkertijd verleende de kantonrechter een vervangende machtiging aan de eigenaar om de aanbouw alsnog te realiseren. De VvE komt van beide oordelen in hoger beroep. Maar: de beroepstermijn voor een beschikking ex artikel 5:130 BW (vernietiging) bedraagt op grond van 5:130 lid 3 BW één maand, terwijl de termijn om op te komen tegen beschikking ex artikel 5:121 BW (vervangende machtiging) op grond van artikel 358 lid 2 Rv drie maanden bedraagt. De VvE stelt na bijna 2 maanden hoger beroep in en wordt in het hoger beroep van de vernietiging ex artikel 5:130 BW niet ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de termijn voor hoger beroep. Het beroep tegen de vervangende machtiging is wel binnen de termijn van drie maanden ingediend en daarmee ontvankelijk. Er is vanwege het gesloten stelsel van rechtsmiddelen volgens het hof geen aanleiding te veronderstellen, dat vanwege de samenhang van beide onderleden van de beschikking in eerste aanleg het hoger beroep tegen de vernietiging alsnog ontvankelijk zou zijn.

Dat oordeel heeft in hoger beroep vergaande consequenties. Immers, de beschikking waarbij de weigering van de toestemming voor de aanbouw werd vernietigd, heeft tussen de eigenaar en de VvE in het hoger beroep gezag van gewijsde. Vast staat daarmee, dat dat besluit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. De vervangende machtiging is een logisch gevolg van de onterechte weigering van toestemming voor de aanbouw. Immers, doende wat de VvE meteen al had moeten doen, passeerde de kantonrechter in eerste aanleg de weigerachtige VvE door aan de eigenaar een vervangende machtiging te verlenen om de aanbouw alsnog te realiseren. Nu vanwege het gezag van gewijsde van de vernietiging alleen de machtiging nog ter discussie staat in het hoger beroep, komt het hof niet toe aan de beoordeling van de feiten en omstandigheden die al besloten liggen in het oordeel in eerste aanleg, dat de weigering onaanvaardbaar is. Nu dat vast staat kan de bekrachtiging van het vervolgbesluit, de machtiging, niet uitblijven. Dat gebeurt ook in dit arrest.

Tenslotte is aan dit arrest nog interessant de weigering van het hof om de verzoekende appartementseigenaar vrij te stellen van diens bijdrage in de proceskosten die de VvE aan hem dient te vergoeden. Dat verzoek is volgens het hof niet toewijsbaar omdat de VvE is een rechtspersoon is die de organisatiestructuur van de gemeenschap van appartementseigenaars omvat. Als appartementseigenaar is de verzoeker van rechtswege lid van de VvE en in haar schulden en kosten moet die eigenaar bijdragen in de verhouding zoals die binnen de VvE is bepaald.

 Klik hier voor de volledige uitspraak.


Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Het einde van de grondentrechter, maar voor welke zaken?

Sinds het Varkens in Nood-arrest van het Europese Hof van Justitie[1] wordt er ook in de Nederlandse rechtspraak een discussie gevoerd over de verruimde toegang tot de rechter. Deze discussie heeft zich onder andere gericht op (het verlaten van) de…
15 juni 2022

Hebben gemeenten een vinger in de pap bij de bouw van sociale huurwoningen?

De woningmarkt loopt over. Het aantal inwoners stijgt en door de oorlog in Oekraïne stijgt ook het aantal vluchtelingen in Nederland. Er bestaan lange wachtlijsten. Op het nieuws is regelmatig te zien dat asielzoekers hebben moeten slapen op stoelen in…

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert